Електронний доступ до періодичних фахових видань

Галузь знань: 08 Право

Часопис Київського університету права

Юридичний науково-теоретичний щоквартальник, заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, фінансового, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінальнопроцесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики. «Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань за спеціальністю «Юридичні науки» (постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.; постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р., наказ Міністерства освіти і науки України №528 від 12.05.2015). Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів

Актуальні проблеми держави і права

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія» (1994) Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011 Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 105/7, від 10.12.2003, № 1-05/10, від 06.10.2010, № 3-05/6, від 09.03.2016 № 241. Періодичність: виходить 4 рази на рік

Журнал «Підприємництво, господарство і право»

У журналі «Підприємництво, господарство і право» публікуються матеріали, в яких висвітлюються нагальні проблеми господарства, актуальні з позиції господарської діяльності питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінальнопроцесуального та інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід щодо організації й здійснення підприємництва. Постановою Президії ВАК України від 10 листопада 1999 року № 3-05/11 журнал «Підприємництво, господарство і право» було внесено до списку наукових видань, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт у розділах «Юридичні науки», «Економічні науки». Повторно журнал було внесено до вказаного списку Постановою Президії ВАК України від 16 грудня 2009 року № 1-05/6 у розділі «Юридичні науки». Останню перереєстрацію журналу в розділі «Юридичні науки» проведено в 2015 році на підставі Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015, додаток № 8. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). «Підприємництво, господарство і право» індексується у наукометричній базі даних Google Scholar

Журнал «Юридична Україна»

Журнал пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку української правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання висвітлюють сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України. Журнал входить до міжнародної наукометричної бази даних "Index Copernicus"

Науково-практичний журнал “ПРАВО.UA”

Науково-практичний журнал «Право.UA», який 28.04.2015 р. Постановою Міністерства освіти і науки України, було зареєстровано як фаховий

Науково-практичний журнал «Європейські перспективи»

Засновано західно-регіональної асоціацією клубів ЮНЕСКО (засновник) спільно з співзасновниками Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Міжрегіональною академією управління персоналом, Міністерством закордонних справ України, Дипломатичною академією України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, Академією юридичних наук Молдови, Інститутом демократії Молдови в Міністерстві інформації України був зареєстрований журнал «Європейські перспективи» (Серія КВ №8205 від11.12.2003р.). Науковопрактичний журнал «Європейські перспективи» - це періодичне друковане видання, що висвітлює актуальні теоретичні і практичні проблеми економіки та юриспруденції

Збірник наукових праць «Юридична освіта і наука»

Збірник наукових праць «Юридична освіта і наука» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 23500-13340 Р від 24.05.2018 р.). Співзасновниками збірника наукових праць «Юридична освіта і наука» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» та Верхньосілезька вища комерційна школа ім. Войцєха Корфанти (Польща).

Науково-практичний журнал «Наше право»

Засновано західно-регіональною асоціацією клубів “ЮНЕСКО”, Спеціалізоване видавництво “ЮНЕСКО-СОЦІО”. 22.12.2016 (перереєстрація)

Юридичний журнал «Право України»

Науково-практичне фахове видання ( Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 174146184ПР). Віднесено до Переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року № 455); Міжнародної наукометричної бази даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США) (Ліцензійні угоди від 16 травня 2013 року та 1 травня 2015 року); Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща) (листопад 2014 року); Міжнародної наукометричної бази даних «HeinOnline» (США) (Ліцензійна угода від 11 січня 2016 року)

Науковий журнал Економіка. Фінанси. Право

Засновник: Аудиторська фірма «Аналітик», Академія муніципального управління, Національна академія внутрішніх справ; Галузь науки: «Економічні науки»

Міжнародний журнал Journal of International Law and Politics (JILP)

Засновник: New York University School of Law (United States); Галузь науки: міжнародні відносини, міжнародне право


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Засновники: ПВНЗ «Київський міжнродний університет» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Засновники: ЗВО "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Економіка і управління

Засновники: Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики

Засновники: Вінницький національний аграрний університет

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

Засновники: ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»

Economics, Entrepreneurship, Management

Засновники: Національний університет «Львівська політехніка»

Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: Державний університет телекомунікацій галузь науки: економіка, управління, бізнес

International review of management and marketing

Засновники: Cag University, Mersin, Turkey

International Journal of Scientific Research and Management

International Journal of Science and Research The application for indexation in Emerging Sources Citation Index (ESCI), Science Citation Index Expanded (SCI-E) of the Web of Science (Clarivate Analytics), Pubmed Central and TR Index has been performed. Published By: IJSRM, India

Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Засновники: ПВНЗ «Київський міжнродний університет» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Засновники: ЗВО "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Економіка і управління

Засновники: Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики

Засновники: Вінницький національний аграрний університет

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

Засновники: ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»

Economics, Entrepreneurship, Management

Засновники: Національний університет «Львівська політехніка»

Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: Державний університет телекомунікацій

International review of management and marketing

Засновники: Cag University, Mersin, Turkey

International Journal of Scientific Research and Management

International Journal of Science and Research The application for indexation in Emerging Sources Citation Index (ESCI), Science Citation Index Expanded (SCI-E) of the Web of Science (Clarivatе Analytics), Pubmed Central and TR Index has been performed.

Глобальні та національні проблеми економіки

Засновники: ДВНЗ «Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського»

Менеджмент та підприємництво: Тенденції розвитку

Видання індексується провідними наукометричними базами даних: ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ERIH PLUS, СrossRef, GOOGLE SCHOLAR. Засновники: Запорізький національний університет включений до переліку професійних видань Міністерства освіти і науки України (категорія «В»)

Economics, Entrepreneurship, Management

зареєстрований в науково-метричній базі даних Індекс Копернікус (Index Copernicus). Засновники: Національний університет «Львівська політехніка»

Економіка та суспільство

Засновники: ДВНЗ «Мукачівський державний університет»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки»

Засновники: Видавничий дім «Інтернаука»

Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Засновники: ПВНЗ «Київський міжнродний університет» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво

включено до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus International, Google Scholar. Засновники: Класичний приватний університет

International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI)

On-line journal

Journal of Innovation and Entrepreneurship

On-line journal


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Глобальні та національні проблеми економіки

Засновники: ДВНЗ «Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського»

Економіка та суспільство

Засновники: ДВНЗ «Мукачівський державний університет»

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Економіка

Засновники: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Науковий журнал "Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики"

Засновник: Вінницький національний аграрний університет

Економіка та держава

Засновники: Інтститут підготовки кадрів державної служби занятості України ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки»

Засновники: Видавничий дім «Інтернаука»

Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Засновники: ПВНЗ «Київський міжнродний університет» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Contemporary Economics

On-line journal

International Journal of Economics and Finance (IJEF)

On-line journal


Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Збірник наукових праць «Галузеве машинобудування, будівництво»

Засновник: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва»

Засновники: Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди»

Засновники: Державна корпорація «Укрмонтажспецбуд», ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім.. В.М.Шимановського»

Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Офіційне видання з питань будівництва, архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та розвитку місцевого самоврядування. Засновник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Журнал «Сonstruction global magazine»

Видавець: Construction Global

Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»

Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури


Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Науковий журнал «Проблеми програмування»

Засновники: Національна академія наук України Інститут програмних систем НАН України; галузь науки: інформаційні технології. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7490 від 01.07.2003

Науково-практичне фахове видання «Комп’ютерні засоби, мережі та системи: науковий збірник»

Засновники: Національна Академія Наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6541 від 19.09.2002

Науковий журнал «Журнал обчислювальної та прикладної математики»

Засновники: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Свiдоцтво про державну реєстрацію: КВ 4246 вiд 26.05.2000

Науковий журнал «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Засновники: Міністерство освіти і науки України національний університет «Львівська політехніка»; галузь науки: комп’ютерні науки та інформаційні технології. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р. Входить до переліку фахових наукових видань (технічні науки), затвердженого МОН України

Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія»

галузь науки: інформаційні технології Засновники: Винницький національний технічний університет. Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво про реєстрацію: № 9007, сер. КВ від 27.07.2004 р.

Міжнародний науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні технології»

Галузь науки: інформаційні технології. Засновники: Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 13804–2778 ПР від 17.03.2008 р.

Науковий журнал «Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»

Галузь науки: інформаційні технології. Засновники: Луцький національний технічний університет. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 16705–5277 Р. Журнал індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus Journal Master List Open Academic Journals Index Academic Resource Index ResearchBib Rootindexing Information Matrix for the Analysis of Journals

Науковий журнал «Computing»

Галузь науки: інформаційні технології. ISSN1361-2972


Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Збірник наукових праць «Studia Philologica»

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка. Галузь науки: мовознавство та літературознавство

Науковий журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»

Серія «Філологія»; Засновники: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Галузь науки: філологічні (мовознавство)

Збірник наукових праць «Записки з романо-германської філології»

Засновники: Одеський національний університет імені І. І.Мечникова

Науковий журнал «Когніція, комунікація, дискурс»

Засновники: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Науково-практичний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа»

Засновники: Київський університет імені Бориса Грінченка; Галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації

Збірник наукових праць «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія»

Засновники: Київський національний лінгвістичний університет

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»

Засновники: Хмельницький національний університет

Збірник наукових праць «Одеський лінгвістичний вісник»

Засновники: Національний університет "Одеська юридична академія"


Галузь знань: 06 Журналістика

Науковий збірник «Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; галузь науки: соціальні комунікації

Науковий журнал "Journal of Media and Communication Studies (JMCS)"

Галузь науки: соціальні комунікації

Науковий журнал "The Journalism Studies Resource Centre"

Галузь науки: журналістика

Збірник наукових праць «Теле- та радіожурналістика»

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка; Галузь науки: журналістика

Науковий збірник «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка Серія "Журналістика"»

Засновник: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; галузь науки: історії, теорії та практики журналістики

Вісник Львівського університету. Серія ЖурналістикаНауковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації"

Галузь науки: соціальні комунікації

Науковий журнал з проблем польської спільноти «Українська полоністика»

Науковий журнал з проблем польської спільноти. Тематична спрямованість: інформування наукової громадськості з питань польської мови, літератури та культури.

Вісник Дніпропетровського університету

Серія: Мовознавство. Тематична спрямованість: проблеми сучасного мовознавства

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Серія: філологічні науки (літературознавство)

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Серія: Філологічні науки (Мовознавство)

Науковий збірник "Стиль і текст"

Засновник: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; галузь науки:соціальні комунікації

Збірник наукових праць "Таїни художнього тексту"

Фахове видання з філологічних наук. Засновник: кафедра української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Журнал "Актуальні проблеми української літератури і фольклору"

Журнал (міжнародне видання з відкритим вихідним кодом). Засновник: Донецький національний університет імені Василя Стуса


Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Міжнародний рецензований журнал «Journal of Adaptation in Film and Performance»

Міжнародний рецензований журнал, який пропонує академічні статті, огляди фільмів та книг (включаючи як адаптації книги до екрана, так і екранізації книг), популярні та «класичні» адаптації, екранізації театру та роману, телебачення, анімацію, саундтреки, виробничі питання та жанри літератури на екрані. Адаптація забезпечує міжнародний форум для теоретизації та допиту явища літератури на екрані з точки зору літературознавства та кінознавства

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Тематика: теорія та історія театрального мистецтва, кіномистецтва, телебачення, художньої культури; проблеми мистецької педагогіки. Засновники: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Міжнародний журнал «Screen»

Провідний міжнародний журнал академічних фільмів та телебачення. Засновники: University of Glasgow

Міжнародний журнал «The Cambridge Quarterly»

"Кембриджський квартал" – це журнал літературознавства, який також публікує статті про кіно, образотворче мистецтво та музику

Журнал кіно та екранізації «Alphaville»

Рецензований інтернет-журнал з питань кіно та екранних медіа в Університетському коледжі Корк, Ірландія

Канадський журнал кінематографічних дослідженьКінокритика

Рецензоване онлайн-видання, яке об'єднує стипендії в галузі кіно і медіадосліджень з 1975 року

Кінематографічний журнал «Film Matters»

Film Matters – це захоплюючий кіножурнал, присвячений творчості студентів-кінематографістів. Кожен випуск містить тематичні статті, а також розділ з корисними відгуками. Крім того, для студентської аудиторії в фільмах будуть міститися матеріали, орієнтовані на обслуговування, такі як профілі відділів кінематографії, статті, присвячені спільноті студентів, які вивчають кіно, і підготовка студентів до аспірантури в цій області, а також ресурси і можливості

Журнал «Animation Studies»

Рецензований онлайн-журнал з відкритим доступом по історії і теорії анімації - ISSN 1930-1928

Збірник наукових праць «Науковий вісник "КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого»

Наукове видання «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка- Карого було включено до Переліку наукових фахових видань України у 2006 р. (галузь знань – мистецтвознавство) та перереєстровано 18.11.2009 р. У «Науковому віснику» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого публікуються результати дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів, а також наукові розвідки провідних учених в галузі кінознавства, театрознавства, культурології. Географія авторських статей охоплює практично всі наукові центри України, зокрема Одеси, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та ін.

Збірник наукових праць «Вісник КНУКіМ»

Серія мистецтвознавство Київський національний університет культури і мистецтв. У журналі публікуються статті з такої тематики, як: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва тощо


Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Науковий журнал «Вісник проблем біології і медицини»

Засновник: МОЗ України, Українська академія наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Науковий журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії»

Засновник: МОЗ України, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Науково-практичний журнал «Клінічна стоматологія»

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

Науково-практичний журнал «Український стоматологічний альманах»

Засновник: ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Науково-практичний журнал «Open Journal of Stomatology»Науково-практичний журнал «World Journal of Stomatology»Стоматология для всех / International Dental ReviewНауково-практичний журнал «ДентАрт»Науково-практичний журнал «Сучасна стоматологія»Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фармацевтичний журнал»

Заснований у 1928 році (м.Харків) як орган Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР, а пізніше засновником журналу став Національний фармацевтичний університет. Видання широко висвітлює практичну діяльність підприємств фармацевтичної галузі України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових медичних і фармацевтичних досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших напрямків медичної і фармацевтичної науки як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених. Цільовою аудиторією періодичного видання є широке коло науковців, провізорів і лікарів, магістрів і бакалаврів медицини і фармації, організаторів системи охорони здоров’я, керівників й фахівців підприємств практичної фармації (виробництв, організацій оптової й роздрібної реалізації лікарських препаратів), викладачів, аспірантів і докторантів медичних та фармацевтичних навчальних закладів. Журнал включено до переліку видань ВАК України, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора філософії) і доктора наук за науковими спеціальностями з фармації і фармакології

Науково-практичний журнал «Фармаком»

Заснований у 1992 р. служить інформаційним форумом для видання Державної Фармакопеї України (ДФУ) і поширення знань в області фармацевтичних наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусійні статті, короткі повідомлення і звіти по розробці, дослідженням, стандартизації та контролю якості лікарських засобів, а також підходи ДФУ і новини фармацевтичного сектора. Основна тематика публікацій: підходи Державної Фармакопеї України, стандартизація та контроль якості лікарських засобів, фармакологічні, токсикологічні, клінічні дослідження. Журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України від 11.07.2016 № 820)

Науково-популярний журнал «Провізор»

Журнал адресований провізорам, лікарям, керівникам закладів охорони здоров'я, науковцям, а також працівникам системи постачання фармацевтичних підприємств і комерційних організацій. В журналі висвітлюються питання про законодавство, нормативні і правові документи, що регулюють діяльність медико-фармацевтичної галузі, а також публікуються роз'яснення та коментарі офіційних органів і фахівців з нормативнозаконодавчої бази. Редакція активно співпрацює зі структурами, що регламентують діяльність медичних і фармацевтичних організацій (Міністерством охорони здоров'я, Фармакологічним комітетом, Комітетом з медичної та мікробіологічної промисловості і т. ін.)

Журнал «Фармацевтичний часопис»

Журнал заснований у 2006 році, публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації; фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо. Внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата фармацевтичних наук

Український фармацевтичний вісник «Фармацевт Практик»

Видається із січня 2003 року. Спеціалізоване медичне видання, щомісячний науково-практичний журнал для спеціалістів у галузі медицини та фармації: аптечних і клінічних провізорів; фармацевтів; лікарів; студентів медичних та фармацевтичних навчальних закладів; співробітників компаній, які працюють у виробництві та дистрибуції лікарських засобів та виробів медичного призначення. Тематика видання: новини фармацевтичного сектора; інформація від державних органів, громадських та пацієнтських організацій, професійних асоціацій; інновації в медицині та фармації; розробка, випробування і застосування лікарських засобів; діагностика та лікування захворювань; фармацевтична освіта; фармацевтична опіка пацієнтів; фармакоекономіка; фармацевтична профілактика; фармацевтичні огляди; досвід аптек; екстемпоральне виготовлення лікарських засобів; мерчандайзинг в аптеці; професійна етика; професійні міні-тренінги для працівників аптек; історія медицини та фармації; психологічний практикум; здоровий спосіб життя; здорове харчування. Журнал зареєстрований у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, свідоцтво КВ № 22822-12722Р від 11.08.2017

Науково-практичне фахове видання «Новини медицини та фармації»

Засноване у 1997 році професійне науково-практичне фахове видання для лікарів різних спеціальностей та фармацевтів, що висвітлює різні розділи медицини, питання реформування охорони здоров'я в Україні, проблеми відносин між лікарем, пацієнтом і суспільством. Періодичність виходу: 16 разів на рік + тематичні номери. Включено до наукометричних і спеціалізованих баз даних РИНЦ (Science Index), Google Scholar

Науковий журнал «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики»

Видається з квітня 1997 року. Рецензований журнал, в якому публікуються оригінальні науково-дослідницькі праці. Журнал публікує оригінальні дослідження, оглядові статті, викладки, тези з наступної тематики: фармацевтична технологія, фармацевтична хімія, фармакогнозія і фітохімія, фармацевтика, фармацевтичний аналіз, фармакологія, фармакогнозія, фармацевтична мікробіологія, синтез нових сполук, фармакокінетика, обчислювальна хімія та молекулярний синтез ліків, аптечна практика, клінічна та лікарняна аптека, клітинна біологія , біотехнології. Журнал включено у «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Періодичність - один раз на 4 місяці

Науковий журнал «The Journal of Croatian Pharmaceutical Society»

Щоквартальний журнал, що стосується галузі фармацевтичних та суміжних наук. Міжнародний науковий, багатодисциплінарний журнал, присвячений фармацевтичним та суміжним наукам, який містить статті переважно на основні біомедичні та медичні теми, фармацевтичні дослідження в наукових колах, промисловості та лабораторіях. Видання індексується у численних провідних світових бібліографічних базах, таких як Clarivate Analytics´s Web of Science, Core Collection, EMBASE/Excerpta Medica, MEDLINE/PubMed, Scopus/SCImago

Науковий журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science»

Науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» зі спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019). В журналі публікуються результати наукових досліджень, спрямовані на забезпечення якості фармацевтичної допомоги населенню шляхом спрямованого пошуку та сучасної фармацевтичної розробки інноваційних лікарських засобів, створення сучасних систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах галузі. У журналі розміщуються дослідження, що сплановані і виконані з урахуванням концепції Quality by design з широким застосуванням обчислювальних методів. Журнал призначений для науковців, провізорів, лікарів, освітян, організаторів системи охорони здоров’я

Науковий журнал «Management, economy and quality assurance in pharmacy»

Журнал інформує наукові колективи, працівників аналітичних лабораторій, лабораторій контролю якості та практичних працівників фармацевтичного сектору про останні досягнення вчених України та зарубіжжя в сфері якості лікарських засобів; побудови і розвитку систем управління якістю в фармації; сертифікації; валідації методик та технологічних процесів; сучасних проблем економіки, менеджменту і логістики в фармації, науково-методичних аспектів фармакоекономічних досліджень. На сторінках журналу публікуються наукові статті з оригінальних досліджень у сфері управління якістю, стандартизації, фармацевтичної розробки і впровадження сучасних технологій щодо створення лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів; економіки, маркетингу, менеджменту і логістики у фармацевтичній галузі, фармакоекономіки й організації клінічних досліджень; наукові огляди провідних фахівців з певних напрямків досліджень; статті щодо узагальнення найкращого вітчизняного та світового досвіду, впровадженого у практичну діяльність фармацевтичних компаній, аптечних закладів, науково-дослідних установ, закладів вищої освіти в сфері фармації. Цільова аудиторія авторів та читачів видання – науковці в галузі фармації, організації та управління охорони здоров’я; відповідальні особи з впровадження систем якості; менеджери; керівники й співробітники фармацевтичних підприємств (виробничиx, організацій оптової й роздрібної реалізації лікарських препаратів); співробітники регуляторних органів фармацевтичної галузі (провідні спеціалісти, експерти, начальники лабораторій з якості та інші) та фармацевтичних закладів вищої освіти (викладачі, науковці, аспіранти й магістранти). Журнал випускається 4 рази на рік

Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фармацевтичний журнал»

Заснований у 1928 році (м.Харків) як орган Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР, а пізніше засновником журналу став Національний фармацевтичний університет. Видання широко висвітлює практичну діяльність підприємств фармацевтичної галузі України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових медичних і фармацевтичних досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших напрямків медичної і фармацевтичної науки як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених. Цільовою аудиторією періодичного видання є широке коло науковців, провізорів і лікарів, магістрів і бакалаврів медицини і фармації, організаторів системи охорони здоров’я, керівників й фахівців підприємств практичної фармації (виробництв, організацій оптової й роздрібної реалізації лікарських препаратів), викладачів, аспірантів і докторантів медичних та фармацевтичних навчальних закладів. Журнал включено до переліку видань ВАК України, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора філософії) і доктора наук за науковими спеціальностями з фармації і фармакології

Науково-практичний журнал «Фармаком»

Заснований у 1992 р. служить інформаційним форумом для видання Державної Фармакопеї України (ДФУ) і поширення знань в області фармацевтичних наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусійні статті, короткі повідомлення і звіти по розробці, дослідженням, стандартизації та контролю якості лікарських засобів, а також підходи ДФУ і новини фармацевтичного сектора. Основна тематика публікацій: підходи Державної Фармакопеї України, стандартизація та контроль якості лікарських засобів, фармакологічні, токсикологічні, клінічні дослідження. Журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України від 11.07.2016 № 820)

Науково-популярний журнал «Провізор»

Журнал адресований провізорам, лікарям, керівникам закладів охорони здоров'я, науковцям, а також працівникам системи постачання фармацевтичних підприємств і комерційних організацій. В журналі висвітлюються питання про законодавство, нормативні і правові документи, що регулюють діяльність медико-фармацевтичної галузі, а також публікуються роз'яснення та коментарі офіційних органів і фахівців з нормативнозаконодавчої бази. Редакція активно співпрацює зі структурами, що регламентують діяльність медичних і фармацевтичних організацій (Міністерством охорони здоров'я, Фармакологічним комітетом, Комітетом з медичної та мікробіологічної промисловості і т. ін.)

Журнал «Фармацевтичний часопис»

Журнал заснований у 2006 році, публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації; фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо. Внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата фармацевтичних наук

Український фармацевтичний вісник «Фармацевт Практик»

Видається із січня 2003 року. Спеціалізоване медичне видання, щомісячний науково-практичний журнал для спеціалістів у галузі медицини та фармації: аптечних і клінічних провізорів; фармацевтів; лікарів; студентів медичних та фармацевтичних навчальних закладів; співробітників компаній, які працюють у виробництві та дистрибуції лікарських засобів та виробів медичного призначення. Тематика видання: новини фармацевтичного сектора; інформація від державних органів, громадських та пацієнтських організацій, професійних асоціацій; інновації в медицині та фармації; розробка, випробування і застосування лікарських засобів; діагностика та лікування захворювань; фармацевтична освіта; фармацевтична опіка пацієнтів; фармакоекономіка; фармацевтична профілактика; фармацевтичні огляди; досвід аптек; екстемпоральне виготовлення лікарських засобів; мерчандайзинг в аптеці; професійна етика; професійні міні-тренінги для працівників аптек; історія медицини та фармації; психологічний практикум; здоровий спосіб життя; здорове харчування. Журнал зареєстрований у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, свідоцтво КВ № 22822-12722Р від 11.08.2017

Науково-практичне фахове видання «Новини медицини та фармації»

Засноване у 1997 році професійне науково-практичне фахове видання для лікарів різних спеціальностей та фармацевтів, що висвітлює різні розділи медицини, питання реформування охорони здоров'я в Україні, проблеми відносин між лікарем, пацієнтом і суспільством. Періодичність виходу: 16 разів на рік + тематичні номери. Включено до наукометричних і спеціалізованих баз даних РИНЦ (Science Index), Google Scholar

Науковий журнал «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики»

Видається з квітня 1997 року. Рецензований журнал, в якому публікуються оригінальні науково-дослідницькі праці. Журнал публікує оригінальні дослідження, оглядові статті, викладки, тези з наступної тематики: фармацевтична технологія, фармацевтична хімія, фармакогнозія і фітохімія, фармацевтика, фармацевтичний аналіз, фармакологія, фармакогнозія, фармацевтична мікробіологія, синтез нових сполук, фармакокінетика, обчислювальна хімія та молекулярний синтез ліків, аптечна практика, клінічна та лікарняна аптека, клітинна біологія , біотехнології. Журнал включено у «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Періодичність - один раз на 4 місяці

Науковий журнал «The Journal of Croatian Pharmaceutical Society»

Щоквартальний журнал, що стосується галузі фармацевтичних та суміжних наук. Міжнародний науковий, багатодисциплінарний журнал, присвячений фармацевтичним та суміжним наукам, який містить статті переважно на основні біомедичні та медичні теми, фармацевтичні дослідження в наукових колах, промисловості та лабораторіях. Видання індексується у численних провідних світових бібліографічних базах, таких як Clarivate Analytics´s Web of Science, Core Collection, EMBASE/Excerpta Medica, MEDLINE/PubMed, Scopus/SCImago

Науковий журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science»

Науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» зі спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019). В журналі публікуються результати наукових досліджень, спрямовані на забезпечення якості фармацевтичної допомоги населенню шляхом спрямованого пошуку та сучасної фармацевтичної розробки інноваційних лікарських засобів, створення сучасних систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах галузі. У журналі розміщуються дослідження, що сплановані і виконані з урахуванням концепції Quality by design з широким застосуванням обчислювальних методів. Журнал призначений для науковців, провізорів, лікарів, освітян, організаторів системи охорони здоров’я

Науковий журнал «Management, economy and quality assurance in pharmacy»

Журнал інформує наукові колективи, працівників аналітичних лабораторій, лабораторій контролю якості та практичних працівників фармацевтичного сектору про останні досягнення вчених України та зарубіжжя в сфері якості лікарських засобів; побудови і розвитку систем управління якістю в фармації; сертифікації; валідації методик та технологічних процесів; сучасних проблем економіки, менеджменту і логістики в фармації, науково-методичних аспектів фармакоекономічних досліджень. На сторінках журналу публікуються наукові статті з оригінальних досліджень у сфері управління якістю, стандартизації, фармацевтичної розробки і впровадження сучасних технологій щодо створення лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів; економіки, маркетингу, менеджменту і логістики у фармацевтичній галузі, фармакоекономіки й організації клінічних досліджень; наукові огляди провідних фахівців з певних напрямків досліджень; статті щодо узагальнення найкращого вітчизняного та світового досвіду, впровадженого у практичну діяльність фармацевтичних компаній, аптечних закладів, науково-дослідних установ, закладів вищої освіти в сфері фармації. Цільова аудиторія авторів та читачів видання – науковці в галузі фармації, організації та управління охорони здоров’я; відповідальні особи з впровадження систем якості; менеджери; керівники й співробітники фармацевтичних підприємств (виробничиx, організацій оптової й роздрібної реалізації лікарських препаратів); співробітники регуляторних органів фармацевтичної галузі (провідні спеціалісти, експерти, начальники лабораторій з якості та інші) та фармацевтичних закладів вищої освіти (викладачі, науковці, аспіранти й магістранти). Журнал випускається 4 рази на рік


Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету