Історія

Відокремлений структурний підрозділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» (започаткував свою діяльність у 2011 році) – інноваційний багатопрофільний заклад фахової передвищої освіти, що готує у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти фахівців за освітнім ступенем фахового молодшого бакалавра (вступ з 2020 року) та молодшого спеціаліста (вступ до 2020 року). У Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти «Київського міжнародного університету» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» студенти здобувають освіту за 14 спеціальностями: 026 Сценічне мистецтво; 061 Журналістика; 081 Право; 051 Економіка; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 226 Фармація; 242 Туризм; 122 Комп’ютерні науки; 221 Стоматологія; 191 Архітектура та містобудування; 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 025 Музичне мистецтво; 073 Менеджмент; 035 Філологія.

Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховому коледжі Київського міжнародного університету» забезпечують викладачі з 11 циклових комісій: загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін; іноземних мов; права; фармації; економіки; підприємництва і туризму; журналістики та аудіовізуального мистецтва; сценічного мистецтва; будівництва, архітектури і дизайну; інформаційних технологій; медико-біологічних дисциплін; стоматології.

Коледж постійно приділяє увагу впровадженню та постійному підвищенню результативності системи менеджменту якості освітніх послуг, створення єдиного освітнього простору, комфортних умов для студентів і персоналу. Впроваджуючи в освітній процес основні ідеї сучасної освіти, Коледж модернізує власну освітню діяльність згідно з новітніми вимогами. Потенціал закладу освіти (кадровий потенціал, матеріально-технічна база) дозволяє поступово формувати майбутніх фахівців, закладаючи основи багатоступеневої підготовки наших студентів. Модель закладу освіти забезпечує поступовість здобуття освіти на рівні фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти та подальше здобуття ступеня бакалавра відповідно до норм чинного законодавства.

Місія - підготовка затребуваних суспільством та регіональним ринком праці фахівців, які поєднують високі академічні, професійні та соціально- особистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності.

Візія - створення інноваційного закладу фахової пердвищої освіти лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному освітньому просторі. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованої на принципах ціннісного лідерства. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар'єри, підтримка їх особистісного розвитку.

Основні цінності:

Відкритість - ми відкриті для нових ідей, змін, ми відкриті для світоглядного та міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення міжнародної комунікації та співпраці. Ми вільні у тому, аби будувати власне майбутнє, а досягнення поставлених цілей необхідне нам аби бути вільними.

Повага до особистості - ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та саморозвитку. Невід'ємною рисою сучасної людини ми визнаємо толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних принципів та переконань.

Креативність - ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й необхідні компетенції, які дозволять йому бути гнучким, креативним та глобалізованим на сучасному ринку праці. Коледж створює умови для продукування нових ідей, здійснення оригінальних, нестандартних підходів в усіх напрямах коледжної діяльності.

Доброчесність - ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, колег та студентів. Ми прагнемо до істини, вільного та відкритого поширення найкращих практик власної діяльності. Репутація Коледжу та його цінності для нас важливіші за власні інтереси.

Академічна свобода - ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результати. Коледж сповідує академічну свободу в обранні напрямів, форм і змісту викладання при безумовному дотриманні педагогічної етики та академічної доброчесності.

Демократизм та колегіальність - коледж культивує вільне обговорення та колегіальне ухвалення рішень з принципових питань діяльності Коледжу за участю органів академічного та студентського самоврядування.

Національна свідомість - ми є патріотами своєї держави. Ми спілкуємось та навчаємось українською мовою. Водночас ми глибоко поважаємо і цінуємо мову та культуру інших народів.

Мова навчання – українська, англійська


Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету