Комп’ютерні науки

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Галузь знань
12 Інформаційні технології
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 2 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з інформаційних технологій

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Право
Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):
 • Вища математика
 • Фізика
 • Математичне та комп'ютерне моделювання
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Дискретна математика
 • Комп`ютерні мережі
 • Програмна інженерія
 • Системне програмування
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Організація баз даних та знань
 • Організація баз даних та знань
 • Розробка клієнт-серверних застосувань
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподілені інформаційні системи
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технологія створення програмного продукту
 • Тестування програмних систем і комплексів
 • Адміністрування програмних систем і комплексів
 • Теорія алгоритмів
 • Алгоритмізація та програмування
 • Операційні системи
 • Комп'ютерна графіка
 • Чисельні методи
 • Криптографія
 • Економіка та планування ІТ-бізнесу
 • Електротехніка та основи електроніки
 • Теорія прийняття рішень
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Вступ до спеціальності
Вибіркові освітні компоненти навчального плану (за вибором студента) (анотації):
 • Основи економічної теорії
 • Психологія спілкування
 • Інтернет маркетинг
 • Системи технічного захисту інформації
 • Системи обробки зображень
 • Розроблення мобільних застосунків
 • Основи інтелектуальних систем
 • Статистичний аналіз даних
 • Захист програмного забезпечення
 • Основи теорії інформації і кодування
 • Прикладне програмне забезпечення (python)
 • Основи машинного навчання

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці,
 • кабінет вищої математики,
 • спеціалізований комп’ютерний кабінет,
 • кабінет інформаційних технологій,
 • комп’ютерний клас №1 (інформаційних систем, схемотехніки та архітектури комп'ютерів),
 • комп’ютерний клас №2 (технологій програмування та розробки баз даних та знань),
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Після повного курсу навчання фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук може займати первинні посади:

 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • Технік-програміст
 • Технік із системного адміністрування
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • Технік обчислювального центру

Випускники Фахового коледжу КиМУ зі спеціальності Комп’ютерні науки можуть продовжити навчання на 2 курсі Факультету інформаційних технологій КиМУ (спеціальність: Комп’ютерні наки) на основі раніше здобутого ступеню освіти (освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр).

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ». Навчальним планом передбачено: навчальна практика, переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори:

 1. «Перша студія «Девелопмент» м. Київ
 2. ТОВ «ІСТ Термінал» м. Київ
 3. ТОВ «911 Security» м. Київ
 4. ТОВ «911.net» м. Київ
 5. ТОВ «Смарттехнолоджи» м. Київ
 6. ТОВ «СЕЛТІНГ-ІІ»
 7. ТОВ «Флекс-Пак» м. Київ
 8. ТОВ «Консалтинг-Експерт»
 9. ТОВ «ЕМПАІР»

Позааудиторна діяльність

Викладачі циклової комісії з інформаційних технологій активно співпрацюють із кафедрою комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Cтудентські досягнення

Адміністрація коледжу намагається зробити життя студентів цікавим, веселим, різноманітним. Щороку восени відбувається свято знайомства, на якому студенти знайомляться один з одним, з викладачами, коледжем, університетом, містом. З конкурсами, піснями, танцями проходить зустріч Нового року. Студенти з задоволенням беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, культпоходах до театрів та музеїв, екскурсіях до інших міст України.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету