Комп’ютерні науки

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Галузь знань
12 Інформаційні технології
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 2 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з інформаційних технологій

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Право
Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):
 • Вища математика
 • Фізика
 • Математичне та комп'ютерне моделювання
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Дискретна математика
 • Комп`ютерні мережі
 • Програмна інженерія
 • Системне програмування
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Організація баз даних та знань
 • Розробка клієнт-серверних застосувань
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподілені інформаційні системи
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технологія створення програмного продукту
 • Тестування програмних систем і комплексів
 • Адміністрування програмних систем і комплексів
 • Теорія алгоритмів
 • Алгоритмізація та програмування
 • Операційні системи
 • Комп'ютерна графіка
 • Чисельні методи
 • Криптографія
 • Економіка та планування ІТ-бізнесу
 • Електротехніка та основи електроніки
 • Теорія прийняття рішень
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Вступ до спеціальності
Вибіркові освітні компоненти навчального плану (за вибором студента) (анотації):
 • Основи економічної теорії
 • Психологія спілкування
 • Інтернет маркетинг
 • Системи технічного захисту інформації
 • Системи обробки зображень
 • Розроблення мобільних застосунків
 • Основи інтелектуальних систем
 • Статистичний аналіз даних
 • Захист програмного забезпечення
 • Основи теорії інформації і кодування
 • Прикладне програмне забезпечення (python)
 • Основи машинного навчання

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці,
 • кабінет вищої математики,
 • спеціалізований комп’ютерний кабінет,
 • кабінет інформаційних технологій,
 • комп’ютерний клас №1 (інформаційних систем, схемотехніки та архітектури комп'ютерів),
 • комп’ютерний клас №2 (технологій програмування та розробки баз даних та знань),
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Після повного курсу навчання фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук може займати первинні посади:

 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • Технік-програміст
 • Технік із системного адміністрування
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • Технік обчислювального центру

Випускники Фахового коледжу КиМУ зі спеціальності Комп’ютерні науки можуть продовжити навчання на 2 курсі Факультету інформаційних технологій КиМУ (спеціальність: Комп’ютерні наки) на основі раніше здобутого ступеню освіти (освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр).

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"

 1. «Перша студія «Девелопмент» м. Київ
 2. ТОВ «ІСТ Термінал» м. Київ
 3. ТОВ «911 Security» м. Київ
 4. ТОВ «911.net» м. Київ
 5. ТОВ «Смарттехнолоджи» м. Київ
 6. ТОВ «СЕЛТІНГ-ІІ»
 7. ТОВ «Флекс-Пак» м. Київ
 8. ТОВ «Консалтинг-Експерт»
 9. ТОВ «ЕМПАІР»

Позааудиторна діяльність

Викладачі циклової комісії з інформаційних технологій активно співпрацюють із кафедрою комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Cтудентські досягнення

Адміністрація коледжу намагається зробити життя студентів цікавим, веселим, різноманітним. Щороку восени відбувається свято знайомства, на якому студенти знайомляться один з одним, з викладачами, коледжем, університетом, містом. З конкурсами, піснями, танцями проходить зустріч Нового року. Студенти з задоволенням беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, культпоходах до театрів та музеїв, екскурсіях до інших міст України.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету