Комп’ютерні науки

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Галузь знань
12 Інформаційні технології
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з інформаційних технологій

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни, які формують загальні компетентності (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Основи теорії управління
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності (анотації):
 • Вища математика
 • Теорія алгоритмів
 • Фізика
 • Мова систем програмування
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Алгоритмізація та програмування
 • Системний аналіз
 • Математичне програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура компютера
 • Програмна інженерія
Для вибору студентів спеціальності "Комп’ютерні науки" пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):
 • Статистичний аналіз даних
 • Основи теорії інформації і кодування
 • Основи інтелектуальних систем
 • Інженерно-компютерна графіка на базі засобів Autocad та Компас 3d
 • Системи обробки зображень
 • Прикладне програмне забезпечення (python)
 • Основи технологій захисту інформації
 • Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 • кабінети інформатики і інформаційних технологій;
 • комп’ютерні лабораторії;
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Після повного курсу навчання фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук може займати первинні посади:

 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • Технік-програміст
 • Технік із системного адміністрування
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Практична підготовка

Окрім фахової, циклова комісія забезпечує практичну підготовку студентів Коледжу за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме - студенти набувають на базі центру інформаційних технологій КиМУ.

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій планується у формі виробничої практики, основними базами якої для студентів Коледжу є такі організації, як ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП», ТОВ «Селтінг-ІІ», ТОВ «Смарттекнолоджі», ТОВ «К.Е.Б.» (м. Київ), ГО «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» (м. Київ), ТОВ «Голландський корм» (м. Київ), ТОВ «Перша Студія Девелопмент» (м. Київ), ТОВ «ЕМПАІР» (м. Київ) та інші.

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють із кафедрою комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Так, викладачі циклової комісії з ІТ брали участь у проведенні таких заходів, як:

Центр консультацій
м. Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Коледж
Київського Міжнародного
Університету