Філологія

Спеціальність
035 Філологія
Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з філології

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з іноземних мов

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни, які формують загальні компетентності (силабуси):
 • Історія України
 • Сучасні українська мова
 • Історія української культури
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності (силабуси):
 • Сучасна українська література
 • Сучасна зарубіжна література
 • Латинська мова
 • Вступ до мовознавства
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мови
 • Практика усного та писемного перекладу
 • Стилістика
 • Загальна теорія перекладу
 • Педагогіка
 • Методика викладання іноземної мови
 • Інформаційні системи і технології
 • Анотування та реферування (англійська мова)
 • Лінгвокраїнознавство
 • Ділова англійська мова
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
Дисципліни, які формують вибіркові компетентності (силабуси):
 • Бізнес-комунікація
 • Спічрайтинг та риторика (англійська мова)
 • Конфліктологія
 • Психологія спілкування
 • Основи діловодства
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда
 • Перекладацький супровід переговорного процесу
 • Копірайтинг та редагування текстів
Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:
 • історії України і української культури;
 • української мови і літератури;
 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 • кабінет практики усного мовлення;
 • кабінет практичної граматики і лексикології;
 • перекладацька студія;
 • кабінет практики усного та письмового перекладу;
 • кабінет лінгвокраїнознавства;
 • лабораторія експериментальної психології та педагогіки;
 • спеціалізований комп’ютерний кабінет;
 • кабінет інформаційних технологій;
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

ФФаховий молодший бакалавр з філології (англійська мова) буде спроможним розв'язувати типові та складні спеціалізовані задачі, вирішувати практичні проблеми у професійній перекладацькій діяльності, виконувати зазначену професійну роботу за відповідними посадами (виконання відповідних замовлень юридичних та фізичних осіб, а саме: перекладацький супровід конференцій, нарад, семінарів, ділових зустрічей, переговорів; ведення діловодства, кореспонденції англійською мовою; перекладацька підтримка при створенні та мовному супроводі веб-сайтів, веб-сторінок, переклад ділової переписки та інших інформаційних матеріалів; абонентське обслуговування клієнтів електронної пошти (створення електронної поштової скриньки за уповноваженням клієнта, переклад повідомлень на іноземну або рідну мову та ін).

Практична підготовка

Окрім фахової, циклова комісія забезпечує практичну підготовку студентів Коледжу за спеціальністю 035 Філологія, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з умінням вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя, оперуванням спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань та для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме.

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із філології планується у формі навчальної та виробничої практик, основними базами якої для студентів Коледжу є такі організації, як ФОП «Ліпський Анатолій Вікторович» Міжнародний центр «Антей», Центр кар'єри «Юнікс», «Форс», ТОВ «ІНГЛІШ ПРАЙМ», ФОП «Вікарчук Оксана Миколаївна» Туристична агенція TourClub, громадська організація «Новий вектор».

Позааудиторна діяльністьа

Значна увага приділяється зустрічам студентів з роботодавцями (круглі столи, майстер-класи, семінари, екскурсії та ін.), експертами галузі, фахівцями практики, що сприяє сформувати своє уявлення про здобутий фах, а також отримати інформацію про потреби ринку праці. Завдяки цим зустрічам та проходженням практичної підготовки багато студентів знаходять своє перше робоче місце.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету