Циклова комісія з іноземних мов

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ з Іноземних мов

 

 

Циклова комісія з іноземних мов — структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що забезпечує організацію освітньої, виховної та методичної роботи за всіма ОП з усіх спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта).

До складу циклової комісії з іноземних мов входять викладачі першої та вищої педагогічної категорії

 • викладач Курілова Ю.О. голова циклової комісії з іноземних мов (коло професійних інтересів – методика викладання іноземних мов, проблеми сучасного перекладознавства, дискурсологія)
 • викладач Левицька Є.І. (коло професійних інтересів – соціолінгвістика, лінгвістична прагматика)
 • викладач Циганчук М.О. (коло професійних інтересів – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство, порівняльне мовознавство)
 • викладач Бовсунівська А.О. (коло професійних інтересів –– порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, теорія номінації)
 • викладач Красновид Я.О. (коло професійних інтересів – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • викладач Гуцуляк З.Я. (коло професійних інтересів – структури вторинної предикації в англійській мові методика викладання англійської мови)
 • викладач Осташевська М.Г. ((коло професійних інтересів – зіставне мовознавство, граматична система мови)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники, працюють над науково-методичною темою, схваленою Педагогічною радою Фахового коледжу КиМУ: «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» основною метою якої є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов та пошук і впровадження новітніх сучасних методик у фаховій підготовці.

Іноземні мови викладаються за авторською методикою професора Хачатура Володимировича Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, які сприяють засвоєнню лексики іноземної мови в типових комунікативних контекстах. Запропонована методика орієнтована на демократичний підхід до організації освітнього процесу та емоційний комфорт студентів.

Циклова комісія з іноземних мов забезпечує такі дисципліни, а саме:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

За ОП з таких спеціальностей:

 • Журналістика
 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Сценічне мистецтво
 • Музичне мистецтво
 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • Стоматологія
 • Фармація, промислова фармація
 • Комп’ютерні науки
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Архітектура та містобудування
 • Туризм
 • Менеджмент
 • Право

Циклова комісія з іноземних мов є випусковою для ОПП «Філологія» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів, а саме:

 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Практика усного та писемного перекладу
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Загальна теорія перекладу
 • Перекладацький аналіз текстів
 • Лінгвокраїнознавство
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда

 

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.

Освітній процес забезпечується у спеціалізованих кабінетах: лінгафонних кабінетах, комп’ютерних класах. Широко використовують інформаційно-комунікаційні технології (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми). У розпорядженні кафедри знаходяться мультимедійні аудиторії, що дозволяє використовувати в процесі навчання найсучасніші методики викладання.

Головна мета роботи циклової комісії з іноземних мов полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості мовної підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітніх програм із залученням стейкхолдерів;
 • забезпечення навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • оновлення лінгафонних лабораторій новими комп’ютерними навчальними програмами
 • проведення навчально-методичних семінарів-практикумів з використання комп’ютерних навчальних програм при викладанні іноземних мов
 • використання ефективних технологій навчання
 • організації та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів тощо

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, проведення практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • проведення методичних та наукових семінарів

Інформація про лінгвістичні студії та проблемні групи

 • Осташевська М.Г Керівництво лінгвістичною студією «English for Economists».
 • Циганчук М.О. Керівництво проблемною групою «Юні лінгвісти»
 • Чебанівська А.А Керівництво лінгвістичною студією «Travel around the World»
 • Красновид Я.О. Керівництво лінгвістичною студією «Лінгвокраїнознавство»

 • розвиток здібностей студентів з профілюючих предметів англійською мовою;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з іноземних мов та культури.

Практична підготовка

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із стоматології планується у формі практик: виробничої та переддипломної.

Бази практики:

 • Представництво «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (Смарт Енерджі, БЦ «Астарта»)
 • ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ»
 • Відділ письмового перекладу технічної літератури
 • ФОП «Ліпський Анатолій Вікторович»
 • Міжнародний центр «Антей»
 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ФОРС»
 • ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп»

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія з іноземних мов активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
 • Ржищівський індустріально-педагогічний фаховий коледж

Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті»

Педагогічні працівники циклової комісії з іноземних мов беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

 • Всеукраїнська Універсіада 2021;
 • Дні відкритих дверей.
Останні новини
Читати всі новини
19 травня 2022

День вишиванки

Коледж
Київського Міжнародного
Університету