Циклова комісія з іноземних мов

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ з Іноземних мов

 

 

Циклова комісія з іноземних мов – структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що забезпечує організацію освітньої, виховної та методичної роботи за всіма ОП з усіх спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року).

До складу циклової комісії з права входять викладачі вищої педагогічної категорії, кандидати юридичних наук.

 • викладач Курілова Ю.О. – голова циклової комісії з іноземних мов (коло професійних інтересів – лексикологія англійської мови, актуальні питання мовознавство, методика викладання іноземних мов)
 • викладач Лавриненко О.О (коло професійних інтересів – порівняльне мовознавство, техніки висловлювання перекладача, проблеми сучасного перекладознавство)
 • викладач Тіменко І.В. (коло професійних інтересів – актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії; міжкультурна комунікація, стилістика та культура мови, особливості міжнародного співробітництва, наукове спілкування іноземною мовою)
 • викладач Скиба О.М.(коло професійних інтересів – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство)
 • викладач Щудла Н.М.(коло професійних інтересів – (історичний синтаксис англійської мови, перекладознавство, лінгвокраїнознавство)
 • викладач Тимошенко І.Б.(коло професійних інтересів – генеративна граматика, фонетика, методика викладання іноземної мови, порівняльне мовознавство)
 • викладач Шакалець О.В.(коло професійних інтересів – міжкультурна комунікація, наукове спілкування іноземною мовою, переклад офіційно-ділового мовлення)
 • викладач Кушнерова І.П.(коло професійних інтересів – основи перекладацького аналізу і редагування, міжкультурна комунікація, граматична система мови)
 • викладач Тимошенко І.В.(коло професійних інтересів – методика викладання іноземних мов, соціолінгвістика)
 • викладач Циганчук М.О. (коло професійних інтересів – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство, порівняльне мовознавство)
 • викладач Бовсунівська А.О. (коло професійних інтересів – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, теорія номінації)
 • викладач Красновид Я.О.(коло професійних інтересів – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • викладач Чебанівська А.А.(коло професійних інтересів – перекладознавство, порівняльне мовознавство, методика викладання іноземних мов)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники, працюють над науково-методичною темою, схваленою Педагогічною радою Фахового коледжу КиМУ: «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» основною метою якої є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов та пошук і впровадження новітніх сучасних методик у фаховій підготовці.

Іноземні мови викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Хачатура Володимировича Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, які сприяють засвоєнню лексики іноземної мови в типових комунікативних контекстах. Запропонована методика орієнтована на демократичний підхід до організації освітнього процесу та емоційний комфорт студентів

Циклова комісія з іноземних мов забезпечує такі дисципліни, а саме:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

За ОП з таких спеціальностей:

 • Журналістика
 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Сценічне мистецтво
 • Музичне мистецтво
 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • Стоматологія
 • Фармація, промислова фармація
 • Комп’ютерні науки
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Архітектура та містобудування
 • Туризм
 • Менеджмент
 • Право

Циклова комісія з іноземних мов є випусковою для ОПП «Філологія (англійська мова)» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів (анотації)

 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Практика усного та писемного перекладу
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика
 • Загальна теорія перекладу
 • Методика викладання іноземної мови
 • Лінгвокраїнознавство
 • Анотування та реферування (англійська мова)
 • Ділова англійська мова
 • Друга іноземна мова

 

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.
Освітній процес забезпечується у спеціалізованих кабінетах: лінгафонних кабінетах, комп’ютерних класах. Широко використовують інформаційно-комунікаційні технології (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми). У розпорядженні кафедри знаходяться мультимедійні аудиторії, що дозволяє використовувати в процесі навчання найсучасніші методики викладання.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Головна мета роботи циклової комісії з іноземних мов полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості мовної підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітніх програм із залученням стейкхолдерів
 • забезпечення навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів
 • методичної роботи кожного викладача
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів
 • активізації самостійної роботи студентів
 • організації позааудиторної роботи студентів
 • оновлення лінгафонних лабораторій новими комп’ютерними навчальними програмами
 • проведення навчально-методичних семінарів-практикумів з використання комп’ютерних навчальних програм при викладанні іноземних мов
 • використання ефективних технологій навчання
 • організації та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів тощо

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації, тощо
 • внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

Наукові гуртки

 • Тимошенко І.Б. Керівництво лінгвістичною студією «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу»
 • Шакалець О.В. Керівництво науковим гуртком «Business English» 
 • Щудла Н.М. Керівництво науковим гуртком «Лінгвокраїнознавство» 
 • Кушнерова І.П. Керівництво науковим гуртком «Чарівне мистецтво перекладу» 
 • Скиба О.М. Керівництво науковим гуртком «Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення»
 • Циганчук М.О. Керівництво проблемною групою «Юні лінгвісти»
 • Чебанівська А.А. Керівництво лінгвістичною студією «Travel around the World»

Діяльність предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів з профілюючих предметів англійською мовою;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з іноземних мов та культури.

 

Практична підготовка

Бази практики:

 • Кафедра іноземної філології та перекладу ННІ лінгвістики та психології
 • Центр міжнародних та громадських зв’язків КиМУ
 • ФОП «Вікарчук Оксана Миколаївна», Туристична агенція TourClub
 • ФОП «Ліпський Анатолій Вікторович», Міжнародний центр «Антей»
 • Український союз промисловців і підприємців
 • ТОВ «ІНГЛІШ ПРАЙМ»
 • ГО «Новий вектор»
 • ТОВ «БІГ БІЛДЕРС КОМПАНІ»
 • ТОВ «Нова логістика»

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія з іноземних активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Білоцерківський фаховий гуманітарно-педагогічний коледж
 • Коростишівський педагогічний фаховий коледж ім. І.Я. Франка
 • Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
 • Київський ліцей "ЕКО" №198

Позааудиторна діяльність:

Педагогічні працівники циклової комісії з іноземних мов беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

 • Всеукраїнська Універсіада 2021;
 • Дні відкритих дверей.
Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету