Стажування і атестація

Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань. Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є:

 • оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності
 • засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання
 • набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей
 • вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспектив їх розвитку
 • розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;
 • застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання

           Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у закладах вищої освіти, наукових, навчально-наукових та інших установах, а також на підприємствах, в організаціях, органах державної влади, органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами.

Нормативно-правова база:

 • Закон України «Про освіту» (розділ VII, стаття 59), 2017 р.

 • Закон України «Про вищу освіту» (стаття 60)

 • Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2019 р.

 • Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. No 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ)

 • Постанова КМУ № 1133 від 27.12.19 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

 • Лист МОН від 04.11.2019 № 1-9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників»

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. До складу Атестаційної комісії входить адміністрація закладу та керівники структурних підрозділів.

Нормативно-правова база:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом МОН України №930 від 06.10.2010 р.;

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП ПЗВО «КиМУ» — «Фаховий коледж КиМУ»

Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП ПЗВО «КиМУ» — «Фаховий коледж КиМУ»

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету