Кадровий склад

Кадровому забезпеченню освітнього процесу в коледжі приділяється постійна увага. Система роботи з підбору кадрів, підвищення їхньої кваліфікації базується на дотриманні принципів конкурсного відбору, поєднання досвіду та молодості серед педагогічних та керівних працівників, створення умов для професійного росту, підвищення ділової компетенції та кваліфікації.

Формування кадрового складу працівників коледжу, підвищення їхньої кваліфікації здійснюється на підставі чинного законодавства України про працю, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Комплектація коледжу кадрами викладачів посідає важливе місце і здійснюється шляхом відбору із числа осіб, які мають відповідну вищу освіту, а для викладачів спеціальних дисциплін – і досвід роботи за фахом на підприємствах.

Кваліфікаційні вимоги до викладачів визначаються на основі кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій та посадових вимог, які відповідають особливостям роботи коледжу.

Базова освіта викладачів відповідає дисципліні викладання. Якісний рівень викладачів дисциплін відповідає рівню акредитації коледжу. Обсяг навчальних, методичних, організаційних обов’язків викладача в облікових годинах планується на підставі відповідних нормативних документів про вищу освіту.

Формування педагогічного колективу здійснюється відповідно до діючого законодавства з урахуванням фахової освіти та володіння державною мовою.

 Характеристика викладацького складу:

усього педагогічних працівників –

167

працюють за строковою угодою –

167

 З них:

 

мають вищу освіту –

110

викладачів вищої кваліфікаційної категорії –

69

викладачів першої кваліфікаційної категорії –

28

викладачів другої кваліфікаційної категорії –

11

викладачів-спеціалістів –

9

мають науковий ступінь –

58

нагороджені знаком «Відмінник освіти України» –

12

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якості роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці викладачів в коледжі проводиться раз в п’ять років атестація педагогічних працівників, що здійснюється згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет».

Середній вік викладацького складу – 42 роки.

З метою вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологіями і перспективами їхнього розвитку, розробки та поновлення методичних матеріалів, призначених для використання в освітньому процесі, викладачі раз в п’ять років підвищують кваліфікацію на факультетах підвищення кваліфікації та/або проходять стажування. Університет сприяє особистісно-професійному зростанню викладачів шляхом проведення підвищення кваліфікації та стажування, залучення їх до участі у фахових тренінгових програмах і семінарах. В Університеті розроблено і затверджено «Освітню програму професійного розвитку (підвищення кваліфікації) викладачів ПЗВО «Київський міжнародний університет», яка функціонує в закладі і спрямована на підвищення загальної методичної підготовки викладачів, розвиток педагогічної майстерності та техніки. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів проводиться згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації (стажування), затвердженим директором коледжу. За останні п’ять років підвищення кваліфікації пройшов увесь викладацький склад.

Крім того, в коледжі викладачі підвищують свою педагогічну майстерність та ділову кваліфікацію у відповідності з індивідуальними планами роботи. Самоосвіті викладачів сприяють обмін досвідом роботи у коледжі, а саме: проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять, написання методичних розробок, рефератів, доповідей з наступним виступом на психолого-педагогічних семінарах, засіданнях циклових комісій.

Молодим викладачам, які поповнили колектив за останні три роки, надається допомога більш викладачами циклової комісії та профільної кафедри університету. Під керівництвом більш досвідчених колег вони проводять відкриті заняття, позаурочні заходи. Результати їх роботи аналізуються на засіданнях циклових комісій.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету