Циклова комісія з інформаційних технологій

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Циклова комісія з інформаційних технологій - структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що забезпечує організацію освітньої, виховної та методичної роботи за освітньо-професійною програмою «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта)

До складу циклової комісії з інформаційних технологій входять викладачі вищої педагогічної категорії, кандидати наук

 • Вовченко О.В., голова циклової комісії з інформаційних технологій, спеціаліст вищої категорії, к.т.н. (Коло наукових інтересів – Сучасні мови програмування та побудова інформаційних систем)
 • Зінченко А.Ю., викладач циклової комісії з інформаційних технологій, к.т.н. (Коло наукових інтересів – Комп’ютерне моделювання у складних нелінійних системах)
 • Штанько А.П. викладач циклової комісії з інформаційних технологій, спеціаліст вищої категорії, к.т.н. (Коло наукових інтересів – Фізична проблематика моделювання у сфері ІТ)
 • Дьомічев К.Е. викладач циклової комісії з інформаційних технологій, спеціаліст вищої категорії, к.т.н. (Коло наукових інтересів – Математичне моделювання складних технічних та соціальних систем)
 • Філін С.В. викладач циклової комісії з інформаційних технологій,. (Коло наукових інтересів – Штучний інтелект в ігровій індустрії, інтернет-технології)
 • Тимощенко О.Б. викладач циклової комісії з інформаційних технологій, к.т.н (Коло наукових інтересів – Чисельне моделювання)
 • Малярчук Т.Ю. викладач циклової комісії з інформаційних технологій, к.пед.н. (Коло наукових інтересів – Електронні платформи в навчанні, методи і засоби організації змішаного навчання)
 • Шаповалова О.О. викладач циклової комісії з інформаційних технологій, (Коло наукових інтересів – Інтерактивні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні)
 • Дергач І.В. викладач циклової комісії з інформаційних технологій, (Коло наукових інтересів – Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)
 • Строгецький В.В. – викладач циклової комісії з інформаційних технологій, (Коло наукових інтересів – Теорія алгоритмів, математична логіка, теорія структури даних)
 • Зоря М.В. викладач циклової комісії з інформаційних технологій (Коло наукових інтересів – Інформатика та математичні методи в моделюванні)
 • Ложков А.С., викладач циклової комісії з інформаційних технологій, (Коло наукових інтересів – Електронні бази даних і знань, експертні системи)
 • Юрченко А.А., викладач циклової комісії з інформаційних технологій, (Коло наукових інтересів – Сучасні мережеві технології)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники, працюють над науково-методичною темою, основною метою якої є формування нової генерації фахівців у сфері інформаційних технологій, розроблення і тестування програмного забезпечення, системного адміністрування, проєктування, здатних працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Циклова комісія з інформаційних технологій є випусковою для ОПП «Комп’ютерні науки» і забезпечує такі викладання таких освітніх компонентів, а саме (анотації):

 • Вища математика
 • Фізика
 • Програмна інженерія
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Організація комп'ютерних мереж
 • Дискретна математика
 • Математичне та комп'ютерне моделювання
 • Теорія алгоритмів. Алгоритмізація та програмування.
 • Системний аналіз
 • Системне програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Розподілені інформаційні системи
 • Технологія створення програмного продукту
 • Адміністрування програмних систем і комплексів
 • Операційні системи
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Криптографія
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Вступ до спеціальності
 • Основи інтелектуальних систем
 • Розробка клієнт-серверних застосувань
 • Системи обробки зображень
 • Комп'ютерна графіка
 • Технології захисту інформації
 • Теорія прийняття рішень

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (безпеки життєдіяльності з основами охорони праці, вищої математики, спеціалізований комп’ютерний кабінет, кабінет інформаційних технологій, комп’ютерний клас №1 (інформаційних систем, схемотехніки та архітектури комп'ютерів), комп’ютерний клас №2 (технологій програмування та розробки баз даних та знань), навчальні мультимедійні аудиторії).

Головна мета роботи циклової комісії з інформаційних технологій полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітньої програми «Комп’ютерні науки» із залученням стейкхолдерів;
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації, тощо
 • внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

Наукові гуртки:

 • «Світ сучасних ІТ» (керівники: к.т.н.Вовченко О.В., к.т.н. Дьомічев К.Е.)
 • «Світ математики» (керівники:  викл. Аразмірадова Т.М., викл.Зоря М.В.)
 • «Cloud computing» (керівники:  к.п.н. Малярчук Т.Ю., викл. Барбасов С.О.)
 • «Експерементальна і технічна фізика» (керівники:  к.т.н., Штанько А.П., викл. Дергач І.В.)
 • «Світ мобільних ІТ» (керівник:  викл. Філін С.В.)
 • «Web-технології» (керівник:  викл. Юрченко А.А.)

Проблемні групи:

 • «Створення та функціонування grid-систем» (керівник:  викл.Ложков А.С.)

Діяльність предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з комп’ютерних наук;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної ІТ-сфери тощо.

 

Практична підготовка

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук планується у формі практик: навчальноїї та переддипломної.

Бази практики:

 • «Перша студія «Девелопмент» м. Київ
 • ТОВ «ІСТ Термінал» м. Київ
 • ТОВ «911 Security» м. Київ
 • ТОВ «911.net» м. Київ
 • ТОВ «Смарттехнолоджи» м. Київ
 • ТОВ «СЕЛТІНГ-ІІ»
 • ТОВ «Консалтинг-Експерт»
 • ТОВ «ЕМПАІР»

Співпраця зі стейкхолдеами полягає у координації діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників Відділу забезпечення якості освіти та інших структурних підрозділів для роботи, скерованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців , позитивну динаміку зростання показників якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі ПЗВО "Київський мжнародний університет" - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету".

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія з інформаційних технологій активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж
 • Кам'янець-Подільський індустріальний коледж

Позааудиторна діяльність:

Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті»

Педагогічні працівники циклової комісії зі стоматології беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

 • Всеукраїнська Універсіада 2021;
 • Дні відкритих дверей.
Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету