Циклова комісія з медико-біологічних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Циклова комісія з медико-біологічних дисциплін - структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що забезпечує організацію освітньої, виховної та методичної роботи за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за ОП «Фармація» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров'я за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта)(вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта)(вступ до 2020 року).

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є науково-методичний супровід й удосконалення освітнього процесу; створення умов розвитку професійно-педагогічних компетентностей викладачів.

Основними завданнями науково-методичної роботиколеджу є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку закладу;
 • вивчення, освоєння та практичне застосування інноваційних технологій навчання, модернізація освітнього процесу;
 • створення комплексно – методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка та видання навчальних підручників, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • поглиблення педагогічних і методичних знань, науково-теоретичної підготовки з дисципліни, методики її викладання;
 • розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності викладачів, їх загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій, тощо;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.

 • Гірін Л.В. – голова циклової комісії з медико-біологічних дисциплін, кандидат медичних наук, завідувач кафедри загальної медицини (сфера наукових інтересів – ургентна абдомінальна хірургія, хірургія жовчних шляхів, порушення та корекція гомеостазу у хворих в післяопераційному періоді).
 • Полковенко О.В. – кандидат біологічних наук, доцент циклової комісії з медико-біологічних дисциплін (сфера наукових інтересів  – вплив факторів навколишнього середовища та способу життя на стан здоров’я людей).
 • Руйгене Т.В. – викладач циклової комісії з медико-біологічних дисциплін (сфера наукових інтересів – трансформації здоров’я формуючих та здоров’я зберігаючи технологій в умовах пандемії COV-19).
 • Азаров О.І. – кандидат медичних наук, доцент циклової комісії з медико-біологічних дисциплін, (сфера наукових інтересів: організація охорони здоров’я, патологічна анатомія і патологічна фізіологія, педіатрія).
 • Лавриненко В.Є. – доцент циклової комісії, кандидат з біологічних дисциплін (сфера наукових інтересів  – експериментальні дослідження в галузі цитології, гістології та ембріології, тератогенних впливів, цитотоксичності матеріалів на моделях in vivo, вуглецевих наноматеріалів).
 • >

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники, працюють над науково-методичною темою, схваленою Педагогічною радою Фахового коледжу КиМУ: « », основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик у фаховій підготовці зубних техників шляхом вивчення інноваційних технологій у процесі виконання етапів виготовлення зубних протезів.

Циклова комісія з медико-біологічних дисциплін забезпечує викладання таких освітніх компонентів, а саме:

для ОПП «Стоматологія»

 • Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Медична біологія
 • Охорона праці в галузі
 • Історія медицини
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Основи мікробіології, вірусології та імунології

для ОПП «Фармація»

 • Анатомія з основами фізіології
 • Основи мікробіології
 • Гігієна з основами екології
 • Патологічна фізіологія
 • Клітинна біологія

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій

 • біології та анатомії людини з основами фізіології
 • гігієни з основами мікробіології та екології
 • гістології, цитології та ембріології
 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці
 • першої долікарської допомоги;
 • загальної та біологічної фізики;
 • інтерактивного навчання і технологій

Усі лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями, оснащеними відповідними реактивами, лабораторним посудом та обладнанням для виконання лабораторних робіт. Сучасні муляжі та анатомічні препарати, фантоми дають змогу досконало вивчити анатомію людини та засвоїти медичні навички.

Практичну і клінічну підготовку забезпечує Університетська клініка, зокрема Центр стоматології, оснащений сучасним обладнанням та інші клінічні бази, з якими укладені угоди про співпрацю. Усі лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог.

Головна мета роботи циклової комісії з медико-біологічних дисциплін полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з фармацевтичних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами та досягненнями сучасної стоматологічної практики тощо.

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

 • Зволинська А.М., Даниленко В.Є.Керівництво проблемною групою «Особливості фізіології порожнини рота з урахуванням технологій виготовлення ортодонтичних конструкцій».
 • Ткачук Н.М.Керівництво проблемною групою «Лікування без болю»;
 • Сейптаптієв С.Н. Керівництво проблемною групою «Практична хірургічна стоматологія як передумова виготовлення щелепно-лицьових конструкцій»;
 • Новокшонова І.М.Керівництво проблемною групою «Проблеми профілактики стоматологічних захворювань у дітей»;
 • Делігіозова К.В. Керівництво проблемною групою «Аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів з позиції одонтогліфіки»;
 • Сувід І.О., Хмелюк В.В. Керівництво проблемною групою «Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів»

Діяльність предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з фармацевтичних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами та досягненнями сучасної стоматологічної практики тощо.

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія з медико-біологічних дисциплін активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Київський міський фаховий медичний коледж
 • Фаховий коледж Житомирського медичного інституту
 • Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
 • Шепетівський фаховий медичний коледж
 • Бердичівський медичний фаховий коледж
 • Лубенський медичний фаховий коледж
 • Яготинський медичний фаховий коледж
 • Прилуцький медичний фаховий коледж
 • Новоград-Волинський медичний фаховий коледж
Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті»

Педагогічні працівники циклової комісії зі стоматології беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

 • Всеукраїнська Універсіада 2021;
 • Дні відкритих дверей.
 • Освітній Health-HUB
Останні новини
Читати всі новини
19 травня 2022

День вишиванки

Коледж
Київського Міжнародного
Університету