Циклова комісія з журналістики та аудіовізуального мистецтва

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ з ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

 

 

Циклова комісія з журналістики та аудіовізуального мистецтва – структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Журналістика» зі спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика та ОП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура та мистецтво за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта) (вступ до 2020 року).

До складу циклової комісії з журналістики та аудіовізуального мистецтва входять викладачі вищої категорії, кандидати філологічних наук, кандидати мистецтвознавства, заслужені діячі мистецтв, фахівці-практики.

 • Козак В.А., кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії (коло професійних інтересів – медіаграмотність різновікових груп населення; фактчекінг; редагування текстів; журналістський текст як засіб комунікації)
 • Іщенко Є.О., кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії (коло професійних інтересів – проблематика катастрофізму, колективної пам̕яті, громадянської війни в літературі XX ст.)
 • Добровольська Ю.С., спеціаліст вищої категорії (коло професійних інтересів – актуальні проблеми лінгвістики; українська мова за професійним спрямуванням; стилістика української мови; основи редакторської майстерності)
 • Войтюк І.С., викладач, член Національної спілки театральних діячів України (коло професійних інтересів – формування творчого задуму режисера, написання та розроблення режисерського сценарію, вдосконалення акторської майстерності)
 • Стокоз В.О., викладач (коло професійних інтересів – дослідження сучасних технологій відео- та телевізійного монтажу)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники працюють над науково-методичною темою «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр», основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик підготовки фахових молодших бакалаврів з журналістики шляхом вивчення проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв, сучасних тенденцій розвитку соціально-інформаційної сфери в Україні та світі, моделі співпраці ЗМІ та державних органів влади; дослідження розвитку українського кінематографа на сучасному етапі; з'ясування ролі держави у розвитку кіно і театрального мистецтва; аналізу досвіду української і європейської телережисури, їхнього впливу на формування національних традицій тощо.

Циклова комісія з журналістики та аудіовізуального мистецтва та виробництва є випусковою для ОП «Журналістика» та ОП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Журналістика» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Історія української та зарубіжної журналістики
 • Журналістська майстерність
 • Вступ до спеціальності
 • Методика збору, обробки та поширення інформації
 • Агенційна журналістика
 • Соціологія масової комунікації
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Журналістські жанри
 • Загальне редагування
 • Навчально-ознайомча практика
 • Переддипломна практика

Дисципліни циклу вибіркової частини:

 • Етика професійного спілкування
 • Основи ПР
 • Газетно-журнальне виробництво
 • Публіцистична майстерність
 • Основи фотожурналістики
 • Комп'ютерно-видавничі технології/Електронні видання та інтернет
 • Риторика/ Спічрайтинг
 • Конфліктологія/Психологія спілкування
 • Рекламознавство і підготовка рекламних видань/Технологія інтерв'ю

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Вступ до спеціальності
 • Історія режисури
 • Монтаж
 • Практичний відеомонтаж
 • Основи режисури
 • Історія кіно і телебачення
 • Основи телеоператорської діяльності
 • Майстерність актора
 • Менеджмент соціокультурної сфери
 • Культура і етика професійної поведінки
 • Основи звукорежисури
 • Телевиробництво
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика

Дисципліни циклу вибіркової частини:

 • Кіно-теледраматургія
 • Основи відеозйомки і кіно телетехніки
 • Тележурналістика
 • Сучасна українська література
 • Охорона праці в галузі
 • Сучасна зарубіжна література
 • Технологія інтерв'ю
 • Цифрові технології в кінематографі і на телебаченні
 • Режисура телебачення
 • Студійне багатоканальне технікозабезпечення
 • Майстерність звукорежисера
 • Майстерність телеоператора

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення кабінету інформатики та інформаційних технологій, редакторської студії, навчальної мультимедійної аудиторії, навчально-виробничої телестудії, навчально-виробничої радіостудії, кабінету реклами, акторських майстерень,  студії звукозапису з можливістю тонування звуку забезпечує можливість студентам оволодіти навичками журналістської та редакторської майстерності, навичками створення (виробництва) окремих компонентів та в цілому аудіовізуальних творів різних форм, жанрів та видів.

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих аудиторій забезпечує можливість виготовлення практично всіх видів аудіовізуальної продукції та мультиплікаційного контенту, інших практичних завдань ОП.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Практичну підготовку забезпечує ННІ журналістики, кіно і телебачення, зокрема кафедра соціальних комунікацій, кафедра аудіовізуального мистецтва і виробництва (власні бази) та інші бази практики, з якими укладені угоди про співпрацю.

Головна мета роботи циклової комісії з журналістики та аудіовізуального мистецтва полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітніх програм «Журналістика» та «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» із залученням стейкхолдерів;
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія займається розробкою та втіленням у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, упровадження заходів для наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам щодо планування роботи, організації та проведенні відкритих занять, творчих студій, допомагає викладачам-початківцям оволодіти педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації;
 • конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

Наукові гуртки

 • Козак В.А. Керівництво гуртком «Фактчек як тренд сучасних розслідувань»
 • Робочек В.І. Керівництво гуртком «Кінокадр»
 • Самойлов О.Ф. Керівництво кіноклубом «Tractus»

Діяльність журналістських предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • творчо-дослідницьку робота з метою розширення та поглиблення знань із журналістських дисциплін;
 • знайомство з творчими основами і досягненнями сучасної журналістської практики тощо.

 

Практична підготовка

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із журналістики або аудіовізуального мистецтва та виробництва планується у формі таких видів практики: ознайомчої, навчальної, переддипломної (молодший спеціаліст); навчально-ознайомчої, переддипломної (фаховий молодший бакалавр).

Бази практики:

 • Навчально-виробнича телестудія Київського міжнародного університету
 • Редакція студентської газети «Post Scriptum+»
 • Видавництво «Білий тигр»
 • ТОВ «Інтаймньюз»
 • Міжнародна інформаційна агенція «Вектор Ньюз»
 • Медіацентр «Переяславщина»
 • ТРК «Альта»
 • ТОВ «Брайт Букс»
 • ТОВ «Ко-оп Медіа» редакція дитячого журналу «Розумашки»
 • ПАТ «Національна суспільна телекомпанія України»
 • ТОВ «Кінокомпанія Гагарін Медіа»
 • Перша Національна Школа Телебачення
 • ТОВ «Волна Фільм»
 • КП «Міська ТРК «Славутич»
 • ТОВ «Президент фільм Україна»
 • ГО «Союз молодих кінематографістів України»
 • ТОВ «5 канал ТВ» та інші.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють із кафедрою соціальних комунікацій та кафедрою аудіовізуального мистецтва та виробництва КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців – практиків.

Співпраця зі стейкхолдеами полягає у координації діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників Відділу забезпечення якості освіти та інших структурних підрозділів для роботи, скерованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців , позитивну динаміку зростання показників якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі ПЗВО "Київський мжнародний університет" - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету".

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, зокрема, педагогічних працівників, циклова комісія з журналістики та АВМ активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

Педагогічні працівники циклової комісії з журналістики та аудіовізуального мистецтва беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів до навчання.

 • Всеукраїнська Універсіада 2021;
 • Дні відкритих дверей.

Позааудиторна діяльність:

 

Предметні гуртки/Наукові студії/Проблемні групи

 

«Фактчек як тренд сучасних розслідувань» (В.А. Козак)

«Кінокадр» (керівник – проф. Дерюгін В.І., доц. Робочек В.І.)

Кіноклуб “Tractus” (керівник – доц. О.Ф. Самойлов)

 

Діяльність журналістських предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • творчо-дослідницька робота з метою розширення та поглиблення знань з журналістських дисциплін;
 • знайомство з творчими основами і досягненнями сучасної журналістської практики тощо.

 

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із журналістики або аудіовізуального мистецтва та виробництва планується у формі таких видів практики: навчально-ознайомчої, навчальної та переддипломної. Основними базами практик для студентів Коледжу є такі організації:

 • Навчально-виробнича телестудія Київського міжнародного університету
 • Редакція студентської газети «Post Scriptum+»
 • Видавництво «Білий тигр»
 • ТОВ «Інтаймньюз»
 • ВГО «Журналісти проти корупції»
 • Міжнародна інформаційна агенція «Вектор Ньюз»
 • Центральний друкований орган МО України «Військо України»
 • Медіацентр «Переяславщина»
 • ТРК «Альта»
 • ТОВ «Брайт Букс»
 • ТОВ «Ко-оп Медіа» редакція дитячого журналу «Розумашки»
 • ПАТ «Національна суспільна телекомпанія України»
 • Телеканал «Прямий»
 • ТОВ «Кінокомпанія Гагарін Медіа»
 • Перша Національна Школа Телебачення
 • ТОВ «Волна Фільм»
 • КП «Міська ТРК «Славутич»
 • ТОВ «Президент фільм Україна»
 • ГО «Союз молодих кінематографістів України»
 • Київська державна телерадіокомпанія «Центральний канал»
 • ТОВ «5 канал ТВ» та інші.

 

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють із кафедрою соціальних комунікацій  та кафедрою аудіовізуального мистецтва та виробництва КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців –практиків.

 

Програма "Школа – КиМУ: партнери в освіті":

Педагогічні працівники циклової комісії з журналістики та аудіовізуального мистецтва та виробництва  беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету