Циклова комісія зі стоматології

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

 

 

Циклова комісія зі стоматології - структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що забезпечує організацію освітньої, виховної та методичної роботи за освітньо-професійною програмою «СТОМАТОЛОГІЯ» зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта)

До складу циклової комісії зі стоматології входять викладачі вищої педагогічної категорії, кандидати медичних наук, лікарі-практики

 • Зволинська А.М. – голова циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Фактори розвитку аномалій прикусу)
 • Ткачук Н.М. – викладач циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Особливості патогенезу, клініки та лікування парадонтозу)
 • Яценко О.І. викладач – циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС)
 • Кеян Д.М. – викладач циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, методи лікування основних хірургічних стоматологічних захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки)
 • Даниленко В.Є. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Прямі та непрямі реставрації зубів: клінічний стан і оцінка)
 • Соловей Л.В. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів –   Можливості лікування пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом)
 • Новокшонова І.М. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Показники захворюваності карієсом постійних зубів у дітей)
 • Сейтаптієв С.Н. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Ефективність хірургічного лікування захворювань пародонту)
 • Делігіозова К.В. – асистент циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів з позиції одонтогліфіки)
 • Сувід І.О. – асистент циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів)
 • Хмелюк В.В. – асистент циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Обґрунтування застосування сплавів металів для виготовлення металокерамічних конструкцій зубних протезів)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники, працюють над науково-методичною темою, схваленою Педагогічною радою Фахового коледжу КиМУ: «Інноваційні методики у підготовці зубного техніка», основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик у фаховій підготовці зубних техників шляхом вивчення інноваційних технологій у процесі виконання етапів виготовлення зубних протезів.

Циклова комісія зі стоматології є випусковою для ОПП «Стоматологія» і забезпечує такі викладання таких освітніх компонентів, а саме:

 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Техніка виготовлення знімних протезів
 • Техніка виготовлення незнімних протезів
 • Техніка виготовлення бюгельних протезів
 • Моделювання анатомічної форми зубів
 • Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
 • Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина
 • Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Основи реставраційної стоматології
 • Оперативна дентистрія
 • Особливості прикусу в гнатології
 • Сучасні технології виготовлення зубних протезів

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (фантомний клас з пропедевтики стоматологічних захворювань (теоретична та лабораторна зони); зуботехнічна лабораторія (у складі Університетської клініки); кабінет профілактики стоматологічних захворювань; клінічний зал (у складі Університетської клініки)) забезпечує можливість студентам оволодіти навичками надання медичної (стоматологічної) допомоги щодо запобігання, діагностики та лікування аномалій та захворювань зубів, порожнини рота, щелепово-лицевої ділянки та зв’язаних з ними тканин та інших практичних завдань ОП.

Практичну і клінічну підготовку забезпечує Університетська клініка, зокрема Центр стоматології, оснащений сучасним обладнанням та інші клінічні бази, з якими укладені угоди про співпрацю. Усі лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог.

Головна мета роботи циклової комісії зі стоматології полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітньої програми «Стоматологія» із залученням стейкхолдерів;
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи,;
 • розробка методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації, тощо
 • внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

 • Зволинська А.М., Даниленко В.Є.Керівництво проблемною групою «Особливості фізіології порожнини рота з урахуванням технологій виготовлення ортодонтичних конструкцій».
 • Ткачук Н.М.Керівництво проблемною групою «Лікування без болю»;
 • Сейптаптієв С.Н. Керівництво проблемною групою «Практична хірургічна стоматологія як передумова виготовлення щелепно-лицьових конструкцій»;
 • Новокшонова І.М.Керівництво проблемною групою «Проблеми профілактики стоматологічних захворювань у дітей»;
 • Делігіозова К.В. Керівництво проблемною групою «Аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів з позиції одонтогліфіки»;
 • Сувід І.О., Хмелюк В.В. Керівництво проблемною групою «Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів»

Діяльність предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з фармацевтичних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами та досягненнями сучасної стоматологічної практики тощо.

 

Практична підготовка

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із стоматології планується у формі практик: виробничої та переддипломної.

Бази практики:

 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • Стоматологічна клініка «C.Dent»
 • ТОВ ФІРМА «ПРАЙМ» ЛТД»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • Університетська клініка КиМУ. Стоматологічне відділення

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія зі стоматології активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Київський міський фаховий медичний коледж
 • Фаховий коледж Житомирського медичного інституту
 • Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
 • Шепетівський фаховий медичний коледж
 • Бердичівський медичний фаховий коледж
Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті»

Педагогічні працівники циклової комісії зі стоматології беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

 • Всеукраїнська Універсіада 2021;
 • Дні відкритих дверей.
Останні новини
Читати всі новини
19 травня 2022

День вишиванки

Коледж
Київського Міжнародного
Університету