Циклова комісія зі стоматології

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

 

 

Циклова комісія зі стоматології - навчально-методичний підрозділ Фахового коледжу КиМУ, що забезпечує організацію освітньої, виховної та методичної роботи за освітньо-професійною програмою «СТОМАТОЛОГІЯ» зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта)

 • Зволинська А.М. – голова циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Фактори розвитку аномалій прикусу)
 • Ткачук Н.М. – викладач циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Особливості патогенезу, клініки та лікування парадонтозу)
 • Яценко О.І. - викладач циклової комісії зі стоматології, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук (коло професійних інтересів – Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС)
 • Новокшонова І.М. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Показники захворюваності карієсом постійних зубів у дітей)
 • Сувід І.О. – асистент циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів)
 • Саранчук О.В. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Хірургічне лікування скелетних аномалій прикусу)
 • Совська А.В. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Використання мікроімплантів в ортодонтичній стоматології)
 • Соколов О.В. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Щелепно-лицева хірургія як метод отримання високого терапевтичного і естетичного результату)
 • Осиновська К.Р. – викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів – Прямі та непрямі реставрації зубів: клінічний стан і оцінка)
 • Пастухова–Мельник А.Л. - викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії зі стоматології (коло професійних інтересів –   Інноваційні методи в техніці виготовлення пластмасових, металевих коронок та протезів)
 • Моложанов І.О. – викладач циклової комісії зі стоматології, кандидат медичних наук, доцент (коло професійних інтересів – Профілактика і лікування запально-диструктивних захворювань слизової оболонки порожнини рота у людей різних вікових груп)
 • Шупяцький І.М. – викладач циклової комісії зі стоматології, кандидат медичних наук, доцент (коло професійних інтересів – Профілактика фоностоматологічних змін під час стоматологічного втручання)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники працюють над науково-методичною темою, схваленою Педагогічною радою Фахового коледжу КиМУ: «Інноваційні методики у підготовці зубного техніка», основною метою якої є пошук і впровадження новітніх методик у фахову підготовку зубних техніків виготовлення зубних протезів.

Циклова комісія зі стоматології є випусковою для ОПП «Стоматологія» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів , як:


Освітні компоненти, які формують спеціальні компетентності (анотації)

 • Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Техніка виготовлення знімних протезів
 • Техніка виготовлення часткових знімних протезів
 • Техніка виготовлення повних знімних протезів
 • Техніка виготовлення незнімних протезів
 • Техніка виготовлення пластмасових, металевих коронок та протезів
 • Техніка виготовлення металокерамічних коронок та протезів
 • Техніка виготовлення бюгельних протезів
 • Моделювання анатомічної форми зубів
 • Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
 • Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина
 • Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці
 • Медична інформатика
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Охорона праці в галузі
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Вибіркові освітні компоненти навчального плану (анотації)

 • Особливості функціонування зубо-щелепної системи при різних аномаліях прикусу
 • Сучасні технології виготовлення зубних протезів
 • Основи реставраційної стоматології
 • Оперативна дентистрія

Навчально-методичне забезпечення охоплює робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, методичні матеріали до самостійної роботи студентів.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (фантомний клас з пропедевтики стоматологічних захворювань (теоретична та лабораторна зони); зуботехнічна лабораторія (у складі Університетської клініки); кабінет профілактики стоматологічних захворювань; клінічний зал (у складі Університетської клініки)) забезпечує можливість студентам оволодіти навичками надання медичної (стоматологічної) допомоги щодо запобігання, діагностики та лікування аномалій та захворювань зубів, порожнини рота, щелепово-лицевої ділянки та зв’язаних з ними тканин та інших практичних завдань ОП.

Практичну і клінічну підготовку забезпечує Університетська клініка, зокрема Стоматологічне відділення, оснащене сучасним обладнанням та інші клінічні бази, з якими укладені угоди про співпрацю. Усі лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог.

Циклова комісія здійснює розроблення та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості освіти, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розроблення методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного застосування навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам у плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять,роботу гуртків при навчальних лабораторіях і кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні ними педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота охоплює:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків
 • відкриті заняття та позааудиторні заходи
 • розроблення методичних матеріалів
 • олімпіади, конкурси, екскурсії
 • тематичні конференції, семінари-практикуми
 • майстер-класи
 • круглі столи
 • наукові публікації тощо
 • внутрішньоколеджанський конкурс фахової майстерності
 • педагогічні конкурси тощо

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

 • Зволинська А.М., Даниленко В.Є. - керівництво проблемною групою «Особливості фізіології порожнини рота з урахуванням технологій виготовлення ортодонтичних конструкцій»
 • Ткачук Н.М. - керівництво проблемною групою «Лікування без болю»
 • Новокшонова І.М. - керівництво проблемною групою «Проблеми профілактики стоматологічних захворювань у дітей»
 • Делігіозова К.В. - керівництво проблемною групою «Аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів із позиції одонтогліфіки»
 • Сувід І.О. - керівництво проблемною групою «Технології та ускладнення у процесі виготовлення часткових знімних протезів»

Діяльність предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • формування і розвиток здібностей студентів до профільних навчальних предметів
 • формування інтересу до обраної професії
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з фармацевтичних дисциплін
 • знайомство з науковими основами та досягненнями сучасної стоматологічної практики тощо

 

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"

Навчальний планом передбачено виробничу та переддипломну практики.

Мета виробничої практики – оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці в зуботехнічній лабораторії, формування потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності та набуття професійних компетенцій з питань технології виготовлення різних конструкцій протезів

Мета переддипломної практики – поглибити, закріпити та систематизувати теоретичні знання, отримані здобувачами в процесі навчання; набути й закріпити практичні навички з виготовлення знімних, незнімних та бюгельних протезів, а також сучасних методів протезування; удосконалення професійних навичок і вмінь зі спеціальності, підготовка до майбутньої самостійної роботи.

Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори:

 • Університетська клініка КиМУ
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»
 • ТОВ ID Dent
 • ФОП Делігіозова К.В.

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія зі стоматології активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Київський міський фаховий медичний коледж
 • Фаховий коледж Житомирського медичного інституту
 • Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
 • Шепетівський фаховий медичний коледж
 • Бердичівський медичний фаховий коледж

Позааудиторна діяльність:

Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті»

Педагогічні працівники циклової комісії зі стоматології беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

 • Дні відкритих дверей
 • Всеукраїнська Універсіада
Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету