Циклова комісія з будівництва, архітектури і дизайну

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ І ДИЗАЙНУ

 

 

Основним завданням циклової комісії з будівництва, архітектури і дизайну є забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «БУДІВНИЦТВО» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та «АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН» зі спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Стратегічною метою освітньої та науково-методичної діяльності циклової комісії є формування нової генерації висококваліфікованих фахівців у сфері будівництва, архітектури і дизайну, здатних працювати в умовах сучасного суспільства за фахом.

Провідним напрямом роботи викладачів циклової комісії є оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти, поєднання теоретичного й практичного навчання.

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямками:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розроблення та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу;
 • розроблення методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових та дипломних робіт (проектів);
 • розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій;
 • керівництво дослідницькою та науковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

Зважаючи на це, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичними матеріалами, які акцентують на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професійно-спрямовані практичні завдання), вдосконалюється інтеграція дисциплін у професійно-спрямоване навчання, повсякденно контролюються знання студентів що є одним із основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Реалізується комплексний систематичний підхід у процесі вирішення проблем якості навчання. Викладачі циклової комісії працюють над удосконаленням лекційних i практичних занять, готують методичні розроблення для практичних занять. Упроваджуються нові методи навчання, проводиться контроль навчальних досягнень студентів.

Освітня діяльність

Підготовка висококваліфікованих фахівців (молодших спеціалістів – вступ до 2019 року, молодших бакалаврів – вступ з 2020 року) у сфері будівництва, архітектури і дизайну є невід’ємним складником освітнього процесу Коледжу КиМУ. Циклова комісія з будівництва, архітектури і дизайну забезпечує формування комплексу знань і навичок щодо виконання завдань, пов’язаних із зведенням, експлуатацією та реконструкцією будівель та споруд, об’єктів архітектури.

Освітньо-професійна програма підготовки охоплює навчальні дисципліни, які формують інтегральні, загальні та фахові компетентності:

 • вступ до спеціальності
 • будівельна фізика
 • теоретична механіка
 • опір матеріалів
 • метрологія і стандартизація
 • інженерне креслення
 • будівельні конструкції
 • будівельна механіка
 • будівельне матеріалознавство
 • основи розрахунку будівельних конструкцій
 • санітарно-технічне обладнання будівель
 • інженерна геодезія
 • електротехніка в будівництві
 • будівельна техніка
 • основи систем автоматизованого проектування
 • технологія та організація будівельного виробництва
 • архітектура будівель і споруд
 • архітектурне проектування
 • архітектурний рисунок
 • малюнок та живопис
 • дизайн архітектурного середовища
 • металеві конструкції
 • основи і фундаменти
 • інженерна графіка
 • експлуатація будівель
 • будівельні норми і стандарти
 • підготовка будівництва
 • аналіз випробування будівництва

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • кабінет архітектурного проектування
 • кабінет рисунку та живопису
 • кабінет з нормативного забезпечення у будівництві
 • кабінет інженерної геодезії
 • кабінет інформатики та інформаційних технологій
 • лабораторія фізики;
 • лабораторія будівельної фізики;
 • лабораторія хімії;
 • лабораторія з випробування будівельних матеріалів
 • лабораторія будівельного матеріалознавства;
 • навчальні мультимедійні аудиторії

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Діяльність педагогічного колективу циклової комісії з будівництва, архітектури і дизайну зосереджено на:

 • ефективному використанні навчальної та виробничої бази, спеціальної інфраструктури
 • підвищенні ефективності освітнього процесу на основі застосування сучасних технологій навчання
 • забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення оптимальної схеми підготовки молодшого спеціаліста
 • науково-методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методики навчання
 • проведенні науково-дослідної роботи, апробації її результатів
 • підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі будівництва та архітектури
 • проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, конференцій, на яких узагальнюється світовий і національний досвід із проектування, зведення, експлуатації та реконструкції будівель та споруд, об’єктів архітектури тощо
Практична підготовка

Окрім фахової, циклова комісія забезпечує практичну підготовку студентів Коледжу з означеної спеціальності, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з нескладними розрахунками будівельних конструкцій, геодезичним забезпеченням будівництва, технологією та організацією будівельного виробництва, оформленням технічної документації на об’єктах будівництва як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме - студенти набувають на базах практики.

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із будівництва та архітектури у формі навчальної, навчальної геодезичної, технологічної та переддипломної практики, основними базами якої для студентів Коледжу є такі організації, як кафедра будівництва та архітектури КиМУ (м. Київ), ПрАТ «Домобудівний комбінат №3» (м. Київ), ТОВ «БК» «Голдстрім ЛТД» (м. Київ), ТОВ «Міліуса» (м. Луцьк), ПНТП «Ефект» (м. Біла Церква) та інші.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють із кафедрою будівництва та архітектури КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення конференцій, семінарів, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

Позааудиторна діяльність:

З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців-будівельників, архітекторів України, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Виховна робота

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівню професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету