Циклова комісія з права

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ з ПРАВА

 

 

Циклова комісія з права – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Право» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта) (вступ до 2020 року).

До складу циклової комісії з права входять викладачі вищої педагогічної категорії, кандидати юридичних наук.

 • Москалюк Ю. Д. – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії (наукові інтереси – кримінальне право, кримінальне процесуальне право)
 • Сапарова А. О. – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії (наукові інтереси теорія права, порівняльне правознавство)
 • Ткаченко О. В. – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії (наукові інтереси цивільне право, господарське право)
 • Антонов С. В. – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії (наукові інтереси кримінальне право) Татарникова К. Г. – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії (наукові інтереси – адміністративне право)
 • Ісмаілова Л. Б. – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії (наукові інтереси – кримінальне процесуальне право)
 • Полянський Д. С. – (наукові інтереси – корпоративне право)
 • Кушнір В. С. – викладач (наукові інтереси – адміністративне право, трудове право) та ін.
 • Хачатурян В. Х. – викладач (наукові інтереси – банківське право),

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники, працюють над науково-методичною темою, схваленою Педагогічною радою Фахового коледжу КиМУ: «Підготовка конкурентоспроможних фахівців з права», основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик у фаховій підготовці фахівців з права.

Циклова комісія з права є випусковою для ОП «Право» і забезпечує такі дисципліни, а саме:

Освітні компоненти, які формують спеціальні компетентності:

 • Адміністративне право
 • Цивільне право
 • Трудове право
 • Кримінальне право
 • Конституційне право України
 • Теорія держави і права
 • Цивільне процесуальне право
 • Порівняльне конституційне право
 • Загальна історія держави і права
 • Історія вчень про державу і право
 • Основи римського права
 • Кримінальне процесуальне право
 • Латинська мова
 • Професійна етика юриста
 • Порівняльне правознавство
 • Господарське право
 • Судочинство в господарських судах
 • Фінансове право
 • Інформаційні технології в праві

Освітні компоненти за вибором здобувача освіти:

 • Ораторське мистецтво юриста
 • Українська правнича термінологія
 • Організація судових і правових органів
 • Адміністративна відповідальність
 • Юридична деонтологія
 • Екологічне право
 • Адміністративне судочинство
 • Вступ до правових досліджень
 • Підприємницьке право
 • Правова медіація
 • Основи захисту інтелектуальної власності
 • Сімейне право
 • Спадкове право
 • Історія міжнародного права
 • Основи міжнародних відносин
 • Міжнародні відносини і світова політика
 • Історія дипломатії
 • Основи захисту прав людини
 • Основи права міжнародних організацій
 • Основи права ЄС
 • Основи міжнародного права

 

Навчально-методичне забезпечення всіх юридичних дисциплін складає 100%. По всіх дисциплінах створені робочі навчальні програми, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

 • криміналістичний полігон – аудиторія, створена для формування у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах аудиторних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги із методики проведення допитів, вилучення речових доказів тощо
 • судова аудиторія – навчальний кабінет обладнаний як зала судових засідань країн Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення судового процесу

Головна мета роботи циклової комісії з права полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітньої програми «Право» із залученням стейкхолдерів;
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія з права здійснює розробку та втілення у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам у плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, засідань гуртків, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації тощо

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

Наукові гуртки

 • Ткаченко О.В. Керівництво гуртком «Цивілістичні конструкції»
 • Сапарова А.О. Керівництво гуртком «Актуальні проблеми державотворення»
 • Бісюк О.С. Керівництво гуртком «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»

Проблемні групи

 • Кушнір В. С.  Керівництво проблемною групою «Шериф»  
 • Полянський Д. С.  Керівництво проблемною групою  «Правовий тімбілдінг

Діяльність предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з правових дисциплін тощо.

 

Практична підготовка

Разом із теоретичними знаннями студенти здобувають практичні навички, під час проходження практичної підготовки отримують додаткові рекомендації (як бути успішним суддею, слідчим, арбітражним керуючим).

Бази практики:

 • Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інші.

У межах реалізації Меморандуму про співпрацю, укладеного із Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві проводиться інформування студентів та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за загальнонаціональним право​просвітницьким проєктом  «Я МАЮ ПРАВО​! Юстиція на кожен день».

Співпраця зі стейкхолдеами полягає у координації діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників Відділу забезпечення якості освіти та інших структурних підрозділів для роботи, скерованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців , позитивну динаміку зростання показників якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі ПЗВО "Київський мжнародний університет" - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету".

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія з права активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Бердичівський коледж промисловості, економіки та права.

У межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» для учнів закладів загальної середньої освіти створено та функціонує  Правовий клуб «Юний правознавець».

Клуб створений з метою поширення правових знань серед молодого покоління формування умінь, навичок науково-дослідницької діяльності учнів підвищення рівня правової і політичної культури учнів набуття досвіду проведення дослідницької роботи, розроблення проектів, просвітницької діяльності сприяти формуванню почуття відповідальності перед суспільством та державою вдосконалення вмінь аргументовано висловлювати власну думку і захищати свої права.

Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету