Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТУРИЗМУ

 

 

Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Економіка» зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, «Підприємництво» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта) (вступ до 2020 року).

Провідним напрямом роботи педагогічних працівників циклової комісії є оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти. Велике значення при підготовці майбутніх фахівців має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом.

Основними формами організації навчальної діяльності студентів є: лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультаційні заняття, практичні заняття, написання рефератів, курсових робіт. Серед активних методів навчання перевага надається моделюванню, рольовим іграм. Педагогічно цінними формами навчання є проблемне та індивідуальне навчання (проблемні лекції, інтерактивна форма навчання, моделювання ділових ситуацій, професійно- спрямовані практичні завдання). Реалізується комплексний системний підхід при розв’язанні проблеми якості навчання (лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних проблем, тренінги, кейси, робота над академічними бізнес-проектами, виконання дослідницьких наукових робіт тощо).

До складу циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму входять викладачі вищої педагогічної категорії, доктори та кандидати економічних наук, практики різних галузей економіки.

 • Могилевська О.Ю., спеціаліст вищої категорії, д-р економ. наук, професор, викладач ЦК (професійні інтереси –стійкий розвиток економічної системи в умовах державно-приватного партнерства; цифровий маркетинг у регіональній політиці держави; інтеграція науки, бізнесу, освіти у глобальному соціо-економічному просторі; конкурентоспроможність промислового комплексу України в умовах четвертої промислової революції)
 • Глівінська Ю.В., канд. економ. наук, доцент, викладач ЦК (професійні інтереси – інноваційно-інвестиційний потенціал економічного розвитку; ціноутворення у туристичній галузі; структурні трансформації у національній економіці)
 • Мхітарян О.Є., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – особливості регулювання міграційних процесів в Україні; розвиток системи економічних відносин: національний і міжнародний аспект)
 • Пасєка А.С., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – ринок праці України; значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці; конкурентоспроможність людського капіталу)
 • Опанасюк В.В., спеціаліст вищої категорії, канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – перспективи розвитку криптоіндустрії; неолуддизм у суспільному світі; науково-технічна революція 4.0)
 • Маклаков С.В., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – інвестування у безперервний освітньо-професійний розвиток населення; соціально-економічна мотивація персоналу; сталий розвиток економіки)
 • Кіосова М.С., викладач ЦК (професійні інтереси – проблеми розвитку академічного підприємництва в Україні; фінансова політика сучасного підприємства в умовах глобального ринку)

 

Головна мета роботи циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованого економіста, підприємця, управлінця, здатних в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства (організації) в різних галузях економіки. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом:

 • постійного перегляду освітніх програм «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво», «Туризм» із залученням стейкхолдерів
 • ефективного використання навчальної та виробничої бази, спеціальної інфраструктури
 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі застосування сучасних технологій навчання
 • забезпечення взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення оптимальної схеми підготовки майбутнього фахівця
 • науково-методичного обґрунтування та вдосконалення методики навчання
 • проведення науково-дослідної роботи, апробації її результатів
 • підготовки наукових, навчально-методичних та інших видань, які допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі економічних наук
 • проведення цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, диспутів, на яких узагальнюється світовий і національний досвід в економічної галузі, в сфері туризму; відбувається вдосконалення, перетворення необхідних економічних знань в економічне мислення, розвиток важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів

До прогресивних змін організації освітнього процесу належать практичні тренінги, англомовні фахові курси. Продуктивною формою навчання студентів є спеціалізовані науково-дослідні семінари. Основне завдання таких семінарів – навчити майбутнього фахівця мати і вільно висловлювати свою думку, розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми.

Упроваджуються нові методи навчання та контролю знань студентів, інноваційні технології:

Контекстне навчання. Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, наукової, практичної.

Імітаційне навчання. Його основою є імітаційно-ігрове моделювання в процесі навчання реальних подій, що відбуваються в економічній системі на мікро-, мезо- та макрорівнях.

Проблемне навчання. Здійснюється на основі ініціювання самостійного пошуку студентом інформації через актуалізацію викладачем проблематики навчального матеріалу.

Модульне навчання. Зміст навчального матеріалу жорстко структурується з метою його максимально повного засвоєння, супроводжуючись обов'язковими блоками контролю за кожним фрагментом.

 

Науково-методична робота

Викладачі циклової комісії виконують наукові дослідження у межах науково-методичної теми ЦК: «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції»

Циклова комісія займається розробкою та втіленням у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, упровадження заходів для наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам щодо планування роботи, організації та проведенні відкритих занять, творчих студій, допомагає викладачам-початківцям оволодіти педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробку методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації;
 • конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму є випусковою для ОП «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво», «Туризм» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів, а саме:

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Економіка» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

на основі базової загальної середньої освіти

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Аналіз галузевих ринків
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи економічного аналізу
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Планування та організація діяльності підприємства

на основі профільної середньої освіти

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Аналіз галузевих ринків
 • Бізнес-комунікації
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Організація виробництва та основи ведення бізнесу
 • Основи економічного аналізу
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система
 • Регіональна економіка
 • Теорія економічних криз

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Менеджмент» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

на основі базової загальної середньої освіти

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):

 • Бізнес-комунікації
 • Бізнес-планування
 • Економіка підприємства
 • Економічний аналіз
 • Економічні основи управління організацією
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Організація роботи офісу
 • Основи економічної теорії
 • Основи командної роботи
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Регіональний менеджмент
 • Самоменеджмент і тайм-менеджмент
 • Соціально-трудові відносини
 • Теорія організації
 • Теорія прийняття рішень
 • Управління персоналом

на основі профільної середньої освіти

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):

 • Бізнес-комунікації
 • Бізнес-планування
 • Економіка підприємства
 • Економічний аналіз
 • Економічні основи управління організацією
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Організація роботи офісу
 • Основи економічної теорії
 • Основи командної роботи
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Регіональний менеджмент
 • Самоменеджмент і тайм-менеджмент
 • Соціально-трудові відносини
 • Теорія організації
 • Теорія прийняття рішень
 • Управління персоналом

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Підприємництво» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

на основі базової загальної середньої освіти

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи біржової діяльності
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Основи страхування
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Планування та організація діяльності підприємства

на основі профільної середньої освіти

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Аналіз галузевих ринків
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Бізнес-комунікації
 • Економіка підприємства
 • Інноваційна діяльність у підприємництві
 • Комерційна діяльність
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи біржової діяльності
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Туризм» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • технологія та організація туристичної діяльності
 • туристичне країнознавство
 • організація транспортного та екскурсійного обслуговування
 • географія туризму України
 • професійний етикет
 • організація харчування
 • обслуговування туристів
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • основи музейної справи
 • історія та безпека туризму

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; навчальна мультимедійна аудиторія  економіки, маркетингу і комерційної діяльності; навчальна мультимедійна аудиторія прикладної економіки та управління; центр міжнародного права; кабінет економіки  і підприємництва; кабінет менеджменту і маркетингу; кабінет мікро- і макроекономіки; спеціалізований комп’ютерний кабінет; кабінети інформатики та інформаційних технологій; комп’ютерні лабораторії; навчальна аудиторія з географії; навчальна аудиторія, оснащена IT-технологіями; для проведення круглих столів; конференц-зал) забезпечує можливість якісного проведення освітнього процесу.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Позааудиторна діяльність

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

Наукові гуртки

 • Могилевська О.Ю. Керівництво гуртком «Студентський бізнес-клуб»
 • Момот О.М. Керівництво гуртком «Фінансова грамотність»

Проблемні групи

 • Демченко А.М. Керівництво проблемно групою «Відкриття власного бізнесу»
 • Плосконос Г.М. Керівництво проблемно групою «Управлінський облік»

Студенти Фахового коледжу спеціальності 242 «Туризм» приймають участь у засіданнях навчально-наукового гуртка «Азимут», упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів. З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

 

Практична підготовка

Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"

Навчальним планом передбачено: навчальна, виробнича практика, переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори.

Бази практики:

 • ТОВ "Старк Абразив"
 • Київське відділення №30 АТ "ПУМБ"
 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд»,
 • Туристичне агенство «Coral Travel»,
 • Туристична фірма «Навігатор Турз»,
 • Туристичне агенство «Поїхали з нами»,
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»,
 • Турагенство «MEDIAТУР»,
 • Турагенство «TUI»,
 • Готель «Alfavito»,
 • Туроператор «Вінтаж – креативні подорожі»,
 • Туристична фірма «АвесТревел»,
 • Туристична фірма «ITOUR»,
 • Туристична агенція «Sequoia Travel»,
 • Туристична фірма «Vivtour»,
 • ТОВ Міжнародно-діловий центр (готель «Hilton Kyiv»),
 • Громадська організація «Новий вектор»,
 • Заміський ресторанно-готельний комплекс «Авалон»,
 • ТОВ «Чіл Аут Тревелз»,
 • Державне підприємство «Готель «Україна»,
 • ФОП «Сало Л.В.» – Туристична агенція «Дитячий світ»,
 • Туристична агенція «ТУРС ТІКЕТС»,
 • Туристичне агентство «Moment Travel»,
 • Туристичне агентство «STRELA TRAVEL»,
 • Туристичне агентство «BAYTour»,
 • Туристичне агентство «Страйк-Тур»,
 • Туристичне агентство «АКАДІ тур»,
 • Туристичне агентство «Сіті Тревел»,
 • ФОП «Загороднюк Т.А.» – готельний комплекс «Olympic Village»,
 • ТОВ «Славутич 21» – готельний комплекс «Фараон»,
 • ФОП «Грицай А.М.» – туристичний агент «Coral Travel»,
 • Туристична компанія «Тур Бонжур»,
 • ФОП «Лесь О.В.»,
 • Туристична компанія «Анімар – Україна»,
 • Туристична агенція «На канікули»,
 • ФОП «Шарапов М.О.» – туристична агенція «Ваша подорож»,
 • ФОП «Шершень Н.В.» – туристичне агентство «Артеміда».

Ефективна взаємодія з бізнесом є важливою передумовою для успішної подальшої кар’єри студента. З метою формування креативного середовища в навчальному процесі студенти коледжу приймають активну участь в роботі наукового гуртка «Студентський бізнес-клуб». В межах реалізації проекту (Мережа Глобального договору ООН в Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти) Look of New Generation / Погляд нового покоління студенти щорічно працюють над інноваційними бізнес-проєктами спільно з відомими підприємствами України. Професійна підготовка майбутніх фахівців на базі практик, взаємодія з сучасним бізнесом стимулює нові організаційні форми економічної освіти в контексті партнерства підприємства та закладу вищої освіти.

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівню професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Співпраця зі стейкхолдеами полягає у координації діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників Відділу забезпечення якості освіти та інших структурних підрозділів для роботи, скерованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців , позитивну динаміку зростання показників якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі ПЗВО "Київський мжнародний університет" - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету".

 

Партнерські угоди

З метою удосконалення підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в умовах інтегрованого підходу циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму Фахового коледжу Київського міжнародного університету активно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами та має партнерські угоди:

 • Бердичевський коледж промисловості, економіки та права
 • Ірпінський державний коледж економіки та права
 • Кам’янець-Подільський індустріальний коледж
 • Могілів-Подільський монтажно-економічний коледж
 • Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж
 • Тальнівський будівельно-економічний коледж
 • Таращанський державно-технічний та економіко-правовий коледж
 • Черкаський комерційний технікум
 • Черкаський політехнічний фаховий коледж
 • Чигиринський економіко-правовий коледж

Педагогічні працівники циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводяться заходи щодо організації співпраці з закладами загальної середньої освіти, Малою академією наук, спрямовані на залучення абітурієнтів до навчання.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету