Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТУРИЗМУ


 

Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Економіка» зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, «Підприємництво» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта) (вступ до 2020 року).

Провідним напрямом роботи педагогічних працівників циклової комісії є оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти. Велике значення при підготовці майбутніх фахівців має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом.

Основними формами організації навчальної діяльності студентів є: лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультаційні заняття, практичні заняття, написання рефератів, курсових робіт. Серед активних методів навчання перевага надається моделюванню, рольовим іграм. Педагогічно цінними формами навчання є проблемне та індивідуальне навчання (проблемні лекції, інтерактивна форма навчання, моделювання ділових ситуацій, професійно- спрямовані практичні завдання). Реалізується комплексний системний підхід при розв’язанні проблеми якості навчання (лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних проблем, тренінги, кейси, робота над академічними бізнес-проектами, виконання дослідницьких наукових робіт тощо).

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники циклової комісії:

Могилевська О.Ю., спеціаліст вищої категорії, д-р економ. наук, доцент (професійні інтереси –стійкий розвиток економічної системи в умовах державно-приватного партнерства; цифровий маркетинг у регіональній політиці держави; інтеграція науки, бізнесу, освіти у глобальному соціо-економічному просторі; конкурентоспроможність промислового комплексу України в умовах четвертої промислової революції)

Мягкова О.В., спеціаліст вищої категорії, канд. наук з держ. упр., доцент (професійні інтереси – антикризове управління в сучасних умовах; державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства; місцеве самоврядування)

Глівінська Ю.В., канд. економ. наук, доцент (професійні інтереси – інноваційно-інвестиційний потенціал економічного розвитку; ціноутворення у туристичній галузі; структурні трансформації у національній економіці)

Мхітарян О.Є., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – особливості регулювання міграційних процесів в Україні; розвиток системи економічних відносин: національний і міжнародний аспект)

Пасєка А.С., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – ринок праці України; значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці; конкурентоспроможність людського капіталу)

Опанасюк В.В., спеціаліст вищої категорії, канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – перспективи розвитку криптоіндустрії; неолуддизм у суспільному світі; науково-технічна революція 4.0)

Маклаков С.В., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – інвестування у безперервний освітньо-професійний розвиток населення; соціально-економічна мотивація персоналу; сталий розвиток економіки)

Кіосова М.С., викладач ЦК (професійні інтереси – проблеми розвитку академічного підприємництва в Україні; фінансова політика сучасного підприємства в умовах глобального ринку)

Освітня діяльність

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, туризму є невід’ємним складником освітнього процесу Фахового коледжу КиМУ. Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму забезпечує спектр освітніх послуг, затребуваних конкретними умовами сучасного етапу цивілізаційного розвитку суспільства, будується за принципом максимально повного обліку позитивного досвіду світової практики у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, туризму, зберігаючи при цьому українську історико-культурну традицію.

 

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2020 року):

 • Галузева економіка
 • Діловий протокол і етикет
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік і оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи економічного аналізу
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємницький тренінг
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Соціальна економіка

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року):

 • Бухгалтерський облік і статистика
 • Вступ до спеціальності
 • Діловий протокол і етикет
 • Економіка підприємства
 • Історія економіки та економічної думки
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Основи бізнесу
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту й маркетингу
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система
 • Регіональна економіка

 

Освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2021 року):

 • Бізнес-планування
 • Економічні основи управління організацією
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік і аудит
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємницька діяльність
 • Регіональний менеджмент
 • Теорія організації

 

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2020 року):

 • Аналіз галузевих ринків
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Діловий протокол і етикет
 • Комерційна діяльність
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємницький тренінг
 • Планування та організація діяльності підприємства

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року):

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Бухгалтерський облік і статистика
 • Вступ до спеціальності
 • Діловий протокол і етикет
 • Економіка підприємства
 • Історія економіки та економічної думки
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Основи бізнесу
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту й маркетингу
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система
 • Регіональна економіка

 

Освітньо-професійна програма «ТУРИЗМ» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2020 року):

 • технологія та організація туристичної діяльності
 • туристичне країнознавство
 • організація транспортного та екскурсійного обслуговування
 • географія туризму України
 • професійний етикет
 • організація харчування
 • обслуговування туристів
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • основи музейної справи
 • історія та безпека туризму

Освітньо-професійна програма «ТУРИЗМ» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року):

 • технологія та організація туристичної діяльності
 • туристичне країнознавство
 • організація транспортного та екскурсійного обслуговування
 • географія туризму України
 • професійний етикет
 • організація харчування
 • обслуговування туристів
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • основи музейної справи
 • історія та безпека туризму

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; навчальна мультимедійна аудиторія  економіки, маркетингу і комерційної діяльності; навчальна мультимедійна аудиторія прикладної економіки та управління; центр міжнародного права; кабінет економіки  і підприємництва; кабінет менеджменту і маркетингу; кабінет мікро- і макроекономіки; спеціалізований комп’ютерний кабінет; кабінети інформатики та інформаційних технологій; комп’ютерні лабораторії; навчальна аудиторія з географії; навчальна аудиторія, оснащена IT-технологіями; для проведення круглих столів; конференц-зал) забезпечує можливість якісного проведення освітнього процесу.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Діяльність педагогічного колективу циклової комісії з економіки, підприємництва та туризму зосереджено на:

 • постійному перегляді освітніх програм «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво», «Туризм» із залученням стейкхолдерів
 • ефективному використанні навчальної та виробничої бази, спеціальної інфраструктури
 • підвищенні ефективності освітнього процесу на основі застосування сучасних технологій навчання
 • забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення оптимальної схеми підготовки майбутнього фахівця
 • науково-методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методики навчання
 • проведенні науково-дослідної роботи, апробації її результатів
 • підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі економічних наук
 • проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, диспутів, на яких узагальнюється світовий і національний досвід в економічної галузі, в сфері туризму; відбувається вдосконалення, перетворення необхідних економічних знань в економічне мислення, розвиток важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері
 • підвищенні кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій
 • вдосконаленні навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів

Викладачі циклової комісії виконують наукові дослідження у межах науково-методичної теми ЦК: «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції»

Позааудиторна діяльність

(майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін.)

 • Участь викладачів циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму та кафедри економіки, підприємництва, менеджменту а також студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 09-10 грудня 2021 року.
 • Участь викладачів циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму та кафедри економіки, підприємництва, менеджменту а також студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у XV Міжнародній науковій конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. А.Ю Кримського НАН України. 24 листопада 2021 р.
 • Зустріч з професором Державного університету штату Вашингтон Діпра Джха зі студентами економічного факультету та студентами економічних спеціальностей Фахового коледжу Київського міжнародного університету (Модератори: проф. Виноградчий В.І., проф. Могилевська О.Ю., доц. Нікітан Н.О.). 23 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему: «Цифрові технології сучасності» (платформа Zoom), присвячений Всесвітньому дню науки (Модератор – доктор економічних наук, проф. Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, проф. Каліна І.І., завідувач кафедри журналістики Інституту дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом.) 12 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему «Фінансова грамотність» (Модератор – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Момот О.М.) 23 жовтня 2021 р.
 • Участь у Всеукраїнському студентському конкурсі LoNG-2021 (Погляд нового покоління), підготовка наукового дослідження на актуальну тему: «Блокчейн приходить в Україну» (науковий керівник – професор Могилевська О.Ю.). (жовтень – грудень 2021 р.)
 • Екскурсії до Національного банку України (12, 13, 28 жовтня 2021 р.)
 • Всесвітній день економіста 12 жовтня 2021 р.
 • Проведення циклу вебінарів з Державним Університетом штату Вашингтон у Віртуальному класі за допомогою платформи Zoom (вересень – грудень 2021 р.).
 • Участь студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у ХХVІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих викладачів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», яка відбудеться 20 травня 2021 р. у Київському міжнародному університеті.
 • Майстер-клас «Україна в умовах цифрової економіки» для студентів економічного факультету та студентів Коледжу університету (спеціальності: економіка, підприємництво). Організатор майстер-класу професор Могилевська Ольга Юріївна, лектор – Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики. https://kymu.edu.ua/news/2021/mayster-klas-ukrayina-v-umovakh-tsyfrovoyi-ekonomiky/ (19 лютого 2021 року)
 • Майстер-клас «Міжнародна економіка, власний бізнес, (Start-up), сучасні технології бізнесу, менеджмент; практики КСВ - вітчизняний і зарубіжний досвід» для студентів Коледжу спеціальностей «Економіка», «Підприємництво». Організатор майстер-класу професор Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук). Під час майстер-класу були обговорені питання міжнародної економіки, відкриття власного бізнесу, сучасних технологій бізнесу та менеджменту тощо. https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-naukovtsiv-kymu-u-svyati-den-litseyu/ (07 грудня 2020 року)
 • Майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи». Організатори майстер-класу професор Момот Олександр Михайлович (доктор економічних наук) спільно з роботодавцем Наумець О.В. (керуючий відділенням №30 АТ ПУМБ, м. Київ). з метою уявлення майбутніми фахівцями особливостей функціонування банківської системи на вітчизняному та світовому ринку. Було обговорені актуальні проблеми ведення банківської діяльності з використанням сучасних технологій. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-finansovo-ekonomichni-aspekty-bankivskoyi-spravy/ (27 листопада 2020 року)
 • Участь студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у написанні статей до студентського колективного збірнику наукових праць за матеріалами круглого столу «Виклики економіки знань» на тему «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції», за ред. Могилевської О.Ю. Київ. КиМУ. 2020.
 • Круглий стіл на тему «Виклики економічних знань» для студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ за участю завідувача кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, професора Могилевської О.Ю., модератор круглого столу – доктор економічних наук, декан факультету В.І. Виноградчий. Були розглянуті питання змін світової економіки, господарських, соціально-демографічних, політичних і психологічних чинників економічної системи, внутрішньої природи кризових явищ у ринковій економіці на макрорівні. https://kymu.edu.ua/news/2020/kruglyy-stil-vyklyky-ekonomichnykh-znan/ (11 листопада 2020 року)
 • Майстер-клас для студентів університету і коледжу КиМУ та слухачів Малої академії наук України) на тему «Цифрові технології у сучасному світі», присвячений Всесвітньому Дню Науки. Організатори майстер-класу професор Могилевська О.Ю. та доцент Слободяник А.М., кандидат економічних наук, НУБІП України. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-tsyfrovi-tekhnologiyi-u-suchasnomu-sviti/ (10 листопада 2020 року)
 • Участь студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у Всеукраїнському конкурсі LoNG-2020 (LOOK OF NEW GENERATION / ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ) в режимі ZOOM-конференції, підготовка наукового дослідження на актуальну тему: «Проблема людських ресурсів в промисловому секторі економіки України» (науковий керівник – професор Могилевська О.Ю.). https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-studentiv-u-vseukrayinskomu-konkursi-long-2020-look-of-new-generation-poglyad-novogo-pokolinn/ (15 жовтня 2020 р.)
 • Участь викладачів циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму та кафедри економіки, підприємництва, менеджменту а також студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів», яка проходила в КНЕУ (м. Київ) (19-20 березня 2020 р.).

Предметні гуртки/ Наукові студії/Проблемні групи передбачають розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів; формування інтересу до обраної професії; науково-дослідницьку робота в рамках розширення та поглиблення знань з економічних дисциплін, знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної економічної практики тощо.

 • Студентський науковий гурток «Студентський бізнес-клуб» (керівник – професор Могилевська О.Ю.)
 • Студентський науковий гурток «Фінансова грамотність» (керівник – професор Момот О.М.)
 • Студентська проблемна група «Управлінський облік» (керівник – доцент Мягкова О.В.)

Студенти Фахового коледжу приймають участь у засіданнях навчально-наукового гуртка «Азимут», упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів. З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Практична підготовка

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ». Навчальним планом передбачено: навчальна, виробнича практика, переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори.

Бази практики:

 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд»,
 • Туристичне агенство «Coral Travel»,
 • Туристична фірма «Навігатор Турз»,
 • Туристичне агенство «Поїхали з нами»,
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»,
 • Турагенство «MEDIAТУР»,
 • Турагенство «TUI»,
 • Готель «Alfavito»,
 • Туроператор «Вінтаж – креативні подорожі»,
 • Туристична фірма «АвесТревел»,
 • Туристична фірма «ITOUR»,
 • Туристична агенція «Sequoia Travel»,
 • Туристична фірма «Vivtour»,
 • ТОВ Міжнародно-діловий центр (готель «Hilton Kyiv»),
 • Громадська організація «Новий вектор»,
 • Заміський ресторанно-готельний комплекс «Авалон»,
 • ТОВ «Чіл Аут Тревелз»,
 • Державне підприємство «Готель «Україна»,
 • ФОП «Сало Л.В.» – Туристична агенція «Дитячий світ»,
 • Туристична агенція «ТУРС ТІКЕТС»,
 • Туристичне агентство «Moment Travel»,
 • Туристичне агентство «STRELA TRAVEL»,
 • Туристичне агентство «BAYTour»,
 • Туристичне агентство «Страйк-Тур»,
 • Туристичне агентство «АКАДІ тур»,
 • Туристичне агентство «Сіті Тревел»,
 • ФОП «Загороднюк Т.А.» – готельний комплекс «Olympic Village»,
 • ТОВ «Славутич 21» – готельний комплекс «Фараон»,
 • ФОП «Грицай А.М.» – туристичний агент «Coral Travel»,
 • Туристична компанія «Тур Бонжур»,
 • ФОП «Лесь О.В.»,
 • Туристична компанія «Анімар – Україна»,
 • Туристична агенція «На канікули»,
 • ФОП «Шарапов М.О.» – туристична агенція «Ваша подорож»,
 • ФОП «Шершень Н.В.» – туристичне агентство «Артеміда».

Ефективна взаємодія з бізнесом є важливою передумовою для успішної подальшої кар’єри студента. З метою формування креативного середовища в навчальному процесі студенти коледжу приймають активну участь в роботі наукового гуртка «Студентський бізнес-клуб». В межах реалізації проекту (Мережа Глобального договору ООН в Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти) Look of New Generation / Погляд нового покоління студенти щорічно працюють над інноваційними бізнес-проєктами спільно з відомими підприємствами України. Професійна підготовка майбутніх фахівців на базі практик, взаємодія з сучасним бізнесом стимулює нові організаційні форми економічної освіти в контексті партнерства підприємства та закладу вищої освіти.

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівню професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Партнерські угоди

З метою удосконалення підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в умовах інтегрованого підходу циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму Фахового коледжу Київського міжнародного університету активно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами та має партнерські угоди:

 • Бердичевський коледж промисловості, економіки та права
 • Ірпінський державний коледж економіки та права
 • Кам’янець-Подільський індустріальний коледж
 • Могілів-Подільський монтажно-економічний коледж
 • Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж
 • Тальнівський будівельно-економічний коледж
 • Таращанський державно-технічний та економіко-правовий коледж
 • Черкаський комерційний технікум
 • Черкаський політехнічний фаховий коледж
 • Чигиринський економіко-правовий коледж

Програма "Школа – КиМУ : партнери в освіті":

Педагогічні працівники циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму  беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводяться заходи щодо організації співпраці з закладами загальної середньої освіти, Малою академією наук, спрямовані на залучення абітурієнтів до навчання.

Графік роботи приймальної комісії
Липень / Серпень
Пн.-Пт.
9:00 - 18:00
Субота
9:00 - 14:00
Неділя
Вихідний
Відео-презентація Коледжу
Останні новини
Читати всі новини
Центр консультацій
м. Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Коледж
Київського Міжнародного
Університету