Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТУРИЗМУ

 

 

Циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Економіка» зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, «Підприємництво» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта) (вступ до 2020 року).

Провідним напрямом роботи педагогічних працівників циклової комісії є оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти. Велике значення при підготовці майбутніх фахівців має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом.

Основними формами організації навчальної діяльності студентів є: лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультаційні заняття, практичні заняття, написання рефератів, курсових робіт. Серед активних методів навчання перевага надається моделюванню, рольовим іграм. Педагогічно цінними формами навчання є проблемне та індивідуальне навчання (проблемні лекції, інтерактивна форма навчання, моделювання ділових ситуацій, професійно- спрямовані практичні завдання). Реалізується комплексний системний підхід при розв’язанні проблеми якості навчання (лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних проблем, тренінги, кейси, робота над академічними бізнес-проектами, виконання дослідницьких наукових робіт тощо).

 • Могилевська О.Ю., спеціаліст вищої категорії, д-р економ. наук, доцент (професійні інтереси –стійкий розвиток економічної системи в умовах державно-приватного партнерства; цифровий маркетинг у регіональній політиці держави; інтеграція науки, бізнесу, освіти у глобальному соціо-економічному просторі; конкурентоспроможність промислового комплексу України в умовах четвертої промислової революції)
 • Мягкова О.В., спеціаліст вищої категорії, канд. наук з держ. упр., доцент (професійні інтереси – антикризове управління в сучасних умовах; державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства; місцеве самоврядування)
 • Глівінська Ю.В., канд. економ. наук, доцент (професійні інтереси – інноваційно-інвестиційний потенціал економічного розвитку; ціноутворення у туристичній галузі; структурні трансформації у національній економіці)
 • Мхітарян О.Є., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – особливості регулювання міграційних процесів в Україні; розвиток системи економічних відносин: національний і міжнародний аспект)
 • Пасєка А.С., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – ринок праці України; значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці; конкурентоспроможність людського капіталу)
 • Опанасюк В.В., спеціаліст вищої категорії, канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – перспективи розвитку криптоіндустрії; неолуддизм у суспільному світі; науково-технічна революція 4.0)
 • Маклаков С.В., канд. економ. наук, викладач ЦК (професійні інтереси – інвестування у безперервний освітньо-професійний розвиток населення; соціально-економічна мотивація персоналу; сталий розвиток економіки)
 • Кіосова М.С., викладач ЦК (професійні інтереси – проблеми розвитку академічного підприємництва в Україні; фінансова політика сучасного підприємства в умовах глобального ринку)

 

Науково-методична робота

Педагогічні працівники працюють над науково-методичною темою «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр», основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик підготовки фахових молодших бакалаврів з журналістики шляхом вивчення проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв, сучасних тенденцій розвитку соціально-інформаційної сфери в Україні та світі, моделі співпраці ЗМІ та державних органів влади; дослідження розвитку українського кінематографа на сучасному етапі; з'ясування ролі держави у розвитку кіно і театрального мистецтва; аналізу досвіду української і європейської телережисури, їхнього впливу на формування національних традицій тощо.

Циклова комісія з журналістики та аудіовізуального мистецтва та виробництва є випусковою для ОП «Журналістика» та ОП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Економіка» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Галузева економіка
 • Діловий протокол і етикет
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік і оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи економічного аналізу
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємницький тренінг
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Соціальна економіка

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Менеджмент» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Бізнес-планування
 • Економічні основи управління організацією
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік і аудит
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємницька діяльність
 • Регіональний менеджмент
 • Теорія організації

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Підприємництво» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • Аналіз галузевих ринків
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Діловий протокол і етикет
 • Комерційна діяльність
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Підприємницький тренінг
 • Планування та організація діяльності підприємства

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Туризм» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини:

 • технологія та організація туристичної діяльності
 • туристичне країнознавство
 • організація транспортного та екскурсійного обслуговування
 • географія туризму України
 • професійний етикет
 • організація харчування
 • обслуговування туристів
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • основи музейної справи
 • історія та безпека туризму

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; навчальна мультимедійна аудиторія  економіки, маркетингу і комерційної діяльності; навчальна мультимедійна аудиторія прикладної економіки та управління; центр міжнародного права; кабінет економіки  і підприємництва; кабінет менеджменту і маркетингу; кабінет мікро- і макроекономіки; спеціалізований комп’ютерний кабінет; кабінети інформатики та інформаційних технологій; комп’ютерні лабораторії; навчальна аудиторія з географії; навчальна аудиторія, оснащена IT-технологіями; для проведення круглих столів; конференц-зал) забезпечує можливість якісного проведення освітнього процесу.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Головна мета роботи циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом:

 • постійного перегляду освітніх програм «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво», «Туризм» із залученням стейкхолдерів
 • ефективного використання навчальної та виробничої бази, спеціальної інфраструктури
 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі застосування сучасних технологій навчання
 • забезпечення взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення оптимальної схеми підготовки майбутнього фахівця
 • науково-методичного обґрунтування та вдосконалення методики навчання
 • проведення науково-дослідної роботи, апробації її результатів
 • підготовки наукових, навчально-методичних та інших видань, які допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі економічних наук
 • проведення цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, диспутів, на яких узагальнюється світовий і національний досвід в економічної галузі, в сфері туризму; відбувається вдосконалення, перетворення необхідних економічних знань в економічне мислення, розвиток важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів

Викладачі циклової комісії виконують наукові дослідження у межах науково-методичної теми ЦК: «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції»

Циклова комісія займається розробкою та втіленням у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, упровадження заходів для наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам щодо планування роботи, організації та проведенні відкритих занять, творчих студій, допомагає викладачам-початківцям оволодіти педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичні конференції;
 • майстер-класи;
 • круглі столи;
 • наукові публікації;
 • конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

 

Інформація про гуртки та проблемні групи

Наукові гуртки

 • Могилевська О.Ю. Керівництво гуртком «Студентський бізнес-клуб»
 • Момот О.М. Керівництво гуртком «Фінансова грамотність»

Проблемні групи

 • Мягкова О.В. Керівництво гуртком «Управлінський облік»

Студенти Фахового коледжу приймають участь у засіданнях навчально-наукового гуртка «Азимут», упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів. З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

 

Практична підготовка

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ». Навчальним планом передбачено: навчальна, виробнича практика, переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори.

Бази практики:

 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд»,
 • Туристичне агенство «Coral Travel»,
 • Туристична фірма «Навігатор Турз»,
 • Туристичне агенство «Поїхали з нами»,
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»,
 • Турагенство «MEDIAТУР»,
 • Турагенство «TUI»,
 • Готель «Alfavito»,
 • Туроператор «Вінтаж – креативні подорожі»,
 • Туристична фірма «АвесТревел»,
 • Туристична фірма «ITOUR»,
 • Туристична агенція «Sequoia Travel»,
 • Туристична фірма «Vivtour»,
 • ТОВ Міжнародно-діловий центр (готель «Hilton Kyiv»),
 • Громадська організація «Новий вектор»,
 • Заміський ресторанно-готельний комплекс «Авалон»,
 • ТОВ «Чіл Аут Тревелз»,
 • Державне підприємство «Готель «Україна»,
 • ФОП «Сало Л.В.» – Туристична агенція «Дитячий світ»,
 • Туристична агенція «ТУРС ТІКЕТС»,
 • Туристичне агентство «Moment Travel»,
 • Туристичне агентство «STRELA TRAVEL»,
 • Туристичне агентство «BAYTour»,
 • Туристичне агентство «Страйк-Тур»,
 • Туристичне агентство «АКАДІ тур»,
 • Туристичне агентство «Сіті Тревел»,
 • ФОП «Загороднюк Т.А.» – готельний комплекс «Olympic Village»,
 • ТОВ «Славутич 21» – готельний комплекс «Фараон»,
 • ФОП «Грицай А.М.» – туристичний агент «Coral Travel»,
 • Туристична компанія «Тур Бонжур»,
 • ФОП «Лесь О.В.»,
 • Туристична компанія «Анімар – Україна»,
 • Туристична агенція «На канікули»,
 • ФОП «Шарапов М.О.» – туристична агенція «Ваша подорож»,
 • ФОП «Шершень Н.В.» – туристичне агентство «Артеміда».

Ефективна взаємодія з бізнесом є важливою передумовою для успішної подальшої кар’єри студента. З метою формування креативного середовища в навчальному процесі студенти коледжу приймають активну участь в роботі наукового гуртка «Студентський бізнес-клуб». В межах реалізації проекту (Мережа Глобального договору ООН в Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти) Look of New Generation / Погляд нового покоління студенти щорічно працюють над інноваційними бізнес-проєктами спільно з відомими підприємствами України. Професійна підготовка майбутніх фахівців на базі практик, взаємодія з сучасним бізнесом стимулює нові організаційні форми економічної освіти в контексті партнерства підприємства та закладу вищої освіти.

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівню професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

 

Партнерські угоди

З метою удосконалення підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в умовах інтегрованого підходу циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму Фахового коледжу Київського міжнародного університету активно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами та має партнерські угоди:

 • Бердичевський коледж промисловості, економіки та права
 • Ірпінський державний коледж економіки та права
 • Кам’янець-Подільський індустріальний коледж
 • Могілів-Подільський монтажно-економічний коледж
 • Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж
 • Тальнівський будівельно-економічний коледж
 • Таращанський державно-технічний та економіко-правовий коледж
 • Черкаський комерційний технікум
 • Черкаський політехнічний фаховий коледж
 • Чигиринський економіко-правовий коледж

Педагогічні працівники циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводяться заходи щодо організації співпраці з закладами загальної середньої освіти, Малою академією наук, спрямовані на залучення абітурієнтів до навчання.

Останні новини
Читати всі новини
17 червня 2022

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету