Циклова комісія з фармації

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ з ФАРМАЦІЇ

 

 

Циклова комісія з фармації - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Фармація» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров'я за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта)(вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта)(вступ до 2020 року).

До складу циклової комісії з фармації входять викладачі вищої педагогічної категорії, кандидати фармацевтичних наук, фармацевти-практики

 • Гетало О.В., спеціаліст вищої категорії, к.фарм.н., доцент;
 • Шостак Л.Г.,спеціаліст вищої категорії, к.фарм.н., доцент;
 • Гергель Є.М.,спеціаліст вищої категорії, к.фарм.н., доцент;
 • Цюкало Л.Є.,спеціаліст вищої категорії, к.х.н., доцент;
 • Глушкова О.М., спеціаліст вищої категорії, к.х.н., доцент;
 • Бойко Ю.С. викладач;
 • Крива К.В. викладач;
 • Олефіренко А.О. викладач.

 

Головна мета роботи циклової комісії з фармації полягає забезпеченні підготовки фахівців в галузі фармації, яка досягається шляхом:

 • постійного перегляду змісту освітньої програми «Фармація» із залученням стейкхолдерів;
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Науково-методична робота

це спеціально організована, цілеспрямована діяльність педагогічного колективу, яка є головним структурним елементом здійснення освітньої діяльності і пов’язана з підготовкою освітнього процесу, його забезпеченням і удосконаленням; яка активізує самоосвітній потенціал викладачів, спрямована на розвиток їх педагогічної компетентності, сприяє підвищенню кваліфікації.

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є науково-методичний супровід й удосконалення освітнього процесу; створення умов розвитку професійно-педагогічних компетентностей викладачів.

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку закладу;
 • вивчення, освоєння та практичне застосування інноваційних технологій навчання, модернізація освітнього процесу;
 • створення комплексно – методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка та видання навчальних підручників, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • поглиблення педагогічних і методичних знань, науково-теоретичної підготовки з дисципліни, методики її викладання;
 • розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності викладачів, їх загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій, тощо;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.

Циклова комісія з фармації є випусковою для ОП «Фармація» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів, а саме:

 • Ботаніка
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Основи мікробіології
 • Аналітична хімія
 • Техніка лабораторних робіт
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія
 • Фармакологія
 • Організація та економіка фармації
 • Основи охорони праці і основи охорони праці в галузі
 • Технологія ліків
 • Основи менеджменту та маркетингу у фармації
 • Основи поведінки споживача у фармації
 • Вирощування лікарських рослин

Навчально-методичне забезпечення включає робочі програми навчальних дисциплін, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

 

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів та лабораторій (навчальна аптека (навчальна аудиторія технології ліків, навчальна аудиторія організації та економіки фармації, навчальна аудиторія фармакогнозії і ботаніки), навчальна лабораторія безпеки життєдіяльності з основами охорони праці та першої долікарської допомоги), навчальна аудиторія фармакології та клінічної фармації, навчальна аудиторія біології та анатомії людини з основами фізіології, лабораторія хімії, навчальна аудиторія основ менеджменту і маркетингу у фармації, навчальна аудиторія гігієни з основами мікробіології та екології, навчальна аудиторія стандартизації лікарських засобів та належних практик у фармації,    навчальна аудиторія соціально-економічних дисциплін у фармації, навчальна аудиторія теоретичних основ хімії) забезпечує можливість студентам виготовлення практично всіх екстемпоральних лікарських форм, проведення всіх видів внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів, проведення макро- і мікроскопічного, якісного, гістохімічного, товарознавчого аналізу ЛРС та інших практичних завдань ОП.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Позааудиторна діяльність:

 

Наукові гуртки:

 • Дослідження біологічно активних речовин природного походження (керівник - к.фарм.н., доцент Стремоухов О. О.)

Проблемні групи:

 • Моніторингові методики визначення безпеки та ефективності лікарських засобів (керівник - викладач Крива К.В.)
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів (керівник - к.х.н., доцент Глушкова О.М.)

Діяльність фармацевтичних предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з фармацевтичних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної фармацевтичної практики тощо.

 

Практична підготовка

Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"

Навчальним планом передбачено: виробнича практика (пропедевтична, фармакогностична, технологічна), переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори.

Бази практики:

 • ТОВ «Мед –сервіс»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • КП «Бориспільська центральна аптека №24»
 • ТОВ «Аптека Доброго Дня»
 • ТОВ «Фармація Києва»
 • МПП ФІРМА «АДОНІС»
 • ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»»
 • ТОВ «ЦІНТОРГ ІНВЕСТ»
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «Аптекарь»
 • ТОВ «Фармастор»
 • ТОВ «Аптека АНЦ»
 • ТОВ «Благодія»
 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Київська аптекарська мануфактура»
 • ТОВ «Вітамін-1»
 • ТОВ «Фармацевтична компанія Віста»
 • ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
 • ТОВ «Київфарм»
 • ТОВ «Асторія-Фарм»
 • ТОВ «Подорожник Київ»

Співпраця зі стейкхолдеами полягає у координації діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників Відділу забезпечення якості освіти та інших структурних підрозділів для роботи, скерованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців , позитивну динаміку зростання показників якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі ПЗВО "Київський мжнародний університет" - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету".

 

Партнерські угоди

З метою налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері освітньої, науково-методичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. педагогічних працівників циклова комісія з фармації активно співпрацює з провідними освітніми закладами.

 • Київський міський фаховий медичний коледж
 • Фаховий коледж Житомирського медичного інституту
 • Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
 • Шепетівський фаховий медичний коледж
 • Бердичівський медичний фаховий коледж
 • Лубенський медичний фаховий коледж
 • Прилуцький медичний коледж
Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті»

Педагогічні працівники циклової комісії з фармації беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету